Općina Kiseljak

obavijest opcina kiseljak

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06, 51/09), članka 39. Statuta Općine Kiseljak ("Sl. glasnik Općine Kiseljak", broj 3/09, 3/12), članak 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' broj 2/10), članak 1. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja broj: 01/1-04-1904/22 Načelnik općine Kiseljak raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KISELJAK

I

Povodom Dana općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik općine Kiseljak dodjeljuju javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

II

Javna priznanja Općine Kiseljak su:

- ona koja dodjeljuje Općinsko vijeće Kiseljak

• Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak

• Plaketa Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu Plaketa)

- ona koja dodjeljuje načelnik općine Kiseljak

3. Povelja Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu: Povelja)

4. Zahvalnice i diplome

III

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

• Počasni građanin Općine Kiseljak je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unaprjeđenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

2. Kriteriji za dodjelu plakete su:

- natprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,

- naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i

sloboda,

- mjerljiv doprinos unapređenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,

- naročit doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoliša,

- općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (gospodarstva,društvenih

djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruzi građana i s1.),

- naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, poznati

humanisti i s1.) i

- mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

3. Kriteriji za dodjelu Povelje su:

- najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području

djelovanja (u oblasti znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta,

zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoliša i drugim oblastima),

- objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena

ostvarenja i rezultati,

- izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokracije i zaštite temeljnih

prava i sloboda čovjeka, koja su proklamirana međunarodnim konvencijama, Ustavom i

zakonima,

- izuzetan doprinos unaprjeđenju uvjeta života u općini Kiseljak,

- transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Općine Kiseljak i

Bosne i Hercegovine,

- javno objavljeni podatci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno

objavljeni podatci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada

i ekonomičnost,

- općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog

gospodarskog društva, ustanove, udruge građana i drugog pravnog subjekta,

- javno objavljeni ili službeno pribavljeni podaci o sudjelovanju u spašavanju ljudskih života

i imovine.

4. Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

- objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili skupine

građana iz općine Kiseljak, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području općine

Kiseljak,

- objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili pothvat.

IV

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Javnih priznanja imaju - sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Kiseljak:

vijećnici i klubovi vijećnika,

Općinski načelnik,

tijela mjesne samouprave,

tijela državne vlasti,

ustanove, gospodarska društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke

stranke, nevladine organizacije i druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu Javnih priznanja nije dopuštena

V

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba sadržavati:

• Ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja

• ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije

• obrazloženje s relevantnim podatcima,

• raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja

• vrstu priznanja za koja se isti predlažu

VI

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA JE DO 18. lipnja 2022. GODINE, DO 15 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Kiseljak, na web stranici Općine Kiseljak (www.opcina-kiseljak.org.) i na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA KISELJAK

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

S naznakom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja» - ne otvarati

Ulica Bana Josipa Jelačića 41, Kiseljak

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kiseljak.

Više informacija putem telefona 030/877-804

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Općina Kiseljak

obavijest opcina kiseljak

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06, 51/09), članka 39. Statuta Općine Kiseljak ("Sl. glasnik Općine Kiseljak", broj 3/09, 3/12), članak 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' broj 2/10), članak 1. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja broj: 01/1-04-1904/22 Načelnik općine Kiseljak raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KISELJAK

I

Povodom Dana općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik općine Kiseljak dodjeljuju javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

II

Javna priznanja Općine Kiseljak su:

- ona koja dodjeljuje Općinsko vijeće Kiseljak

• Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak

• Plaketa Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu Plaketa)

- ona koja dodjeljuje načelnik općine Kiseljak

3. Povelja Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu: Povelja)

4. Zahvalnice i diplome

III

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

• Počasni građanin Općine Kiseljak je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unaprjeđenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

2. Kriteriji za dodjelu plakete su:

- natprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,

- naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i

sloboda,

- mjerljiv doprinos unapređenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,

- naročit doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoliša,

- općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (gospodarstva,društvenih

djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruzi građana i s1.),

- naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, poznati

humanisti i s1.) i

- mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

3. Kriteriji za dodjelu Povelje su:

- najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području

djelovanja (u oblasti znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta,

zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoliša i drugim oblastima),

- objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena

ostvarenja i rezultati,

- izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokracije i zaštite temeljnih

prava i sloboda čovjeka, koja su proklamirana međunarodnim konvencijama, Ustavom i

zakonima,

- izuzetan doprinos unaprjeđenju uvjeta života u općini Kiseljak,

- transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Općine Kiseljak i

Bosne i Hercegovine,

- javno objavljeni podatci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno

objavljeni podatci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada

i ekonomičnost,

- općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog

gospodarskog društva, ustanove, udruge građana i drugog pravnog subjekta,

- javno objavljeni ili službeno pribavljeni podaci o sudjelovanju u spašavanju ljudskih života

i imovine.

4. Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

- objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili skupine

građana iz općine Kiseljak, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području općine

Kiseljak,

- objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili pothvat.

IV

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Javnih priznanja imaju - sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Kiseljak:

vijećnici i klubovi vijećnika,

Općinski načelnik,

tijela mjesne samouprave,

tijela državne vlasti,

ustanove, gospodarska društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke

stranke, nevladine organizacije i druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu Javnih priznanja nije dopuštena

V

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba sadržavati:

• Ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja

• ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije

• obrazloženje s relevantnim podatcima,

• raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja

• vrstu priznanja za koja se isti predlažu

VI

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA JE DO 18. lipnja 2022. GODINE, DO 15 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Kiseljak, na web stranici Općine Kiseljak (www.opcina-kiseljak.org.) i na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA KISELJAK

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

S naznakom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja» - ne otvarati

Ulica Bana Josipa Jelačića 41, Kiseljak

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kiseljak.

Više informacija putem telefona 030/877-804

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17