× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • UPRAVNI ODBOR

sbž.png

Županijski ministar gospodarstva objavljuje OGLAS ZA IMENOVANJE I NOMINIRANJE NA POZICIJE U UPRAVNOM ODBORU SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDNJOBOSANSKE ŽUPANIJE I Za Upravni odbor Službe za zapošljavanje nominira se ukupno 5 članova od čega:

- ispred osnivača ………………………………………………….. 4 člana,

- ispred službenika Službe za zapošljavanje …………..………. 1 član

II

Opis pozicije članova Upravnog odbora:

Zajedno sa ostalim članovima i uz konsultacije sa županijskim Ministarstvom gospodarstvom: donosi Statut i druga opća akta Službe za zapošljavanje, imenuje i razrješava direktora i zamjenika direktora, donosi godišnji program rada, donosi finansijski plan, prihvaća godišnji obračun i izvještaj o radu, donosi opće akte, brine se o obezbjeđenju sredstava za izvršenje obaveza, upravlja sredstvima i odlučuje o njihovom korištenju, odlučuje o imovini i odlučuje i o drugim obavezama shodno zakonu.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja bez ograničenja. Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru prema uslovima utvrđenim u Odluci Vlade Srednjobosanske županije. Naknada za rad u Upravnom odboru se plaća iz sredstava Službe za zapošljavanje.

III

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

- sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,

- sposobnost nepristranog donošenja odluke,

- komunikacijske i organizacione sposobnosti,

- sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,

- rezultati rada ostvareni tijekom karijere

Pored navedenih kriterija svaki kandidat treba ispunjavati slijedeće opće uvjete:

- da je stariji od 18 godina,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH (bilo na razini države, entiteta, županijei općine) u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da nije na funkciji u političkoj stranci,

- da nije osuđivan za kazneno djelo nespojivo s dužnošću u Upravnom odboru 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

- da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u upravnom odboru,

- da nije direktor ili zamjenik direktora Službe za zapošljavanje,

- da nije stariji od 65. godina na dan imenovanja,

- da nije član u više od 2 (dva) upravna odbora,

- da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti BiH (Službene novine F BiH, broj 25/02,44/03 i 48/08).

Osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

a) Za predsjednika Upravnog odbora:

- Visoka ili viša stručna sprema s minimalno (5) pet godina radnog iskustva u struci i zanimanju iz okvira djelatnosti Službe,

- Poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja Službe za zapošljavanje

b) Za članove Upravnog odbora:

- Visoka ili viša školska sprema s minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva u struci i zanimanjima iz oblasti ove službe,

- Poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja Službe za zapošljavanje.

IV

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u daljem procesu kandidiranja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom, bit će pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u sjedištu ministarstva privrede u Travniku.

Sve informacije u toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik BiH, broj 49/06 i89/11). Komisija za izbor dužna je, nakon izvršenog intervjua s prijavljenim kandidatima, putem pismene preporuke, predložiti rang listu sa najboljim kandidatima resornom ministru na postupak shodno članu 10. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, a konačno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora, izvršit će Vlada SBŽ.

Konačna imenovanja na upražnjene pozicije javno će se objaviti.

V

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - član javnosti, slobodan je podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno županijskom ministru i Ombudsmenu F BiH

VI

Prijava kandidata treba da sadrži:

kraću biografiju uz naznaku da li se prijavljuje za poziciju predsjednika ili člana upravnog odbora, te da li se prijavljuje ispred osnivača ili službenika Službe za zapošljavanje, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: kopije dokaza iz točke III Oglasa, a kandidati koji budu pozvani na intervju, dužni su dostaviti ovjerene kopije traženih dokumenata.

VII

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» i u Službenim novinama F BiH, kao i na web stranici Vlade Srednjobosanske županije. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba predati na protokol Srednjobosanske županije ili poštom preporučeno, sa naznakom „prijava na oglas za Upravni odbor Službe za zapošljavanje SBŽ - ne otvarati“ na adresu Ministarstvo gospodarstva Srednjobosanske županije, Stanična 43, 72270 Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Notra.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • UPRAVNI ODBOR

sbž.png

Županijski ministar gospodarstva objavljuje OGLAS ZA IMENOVANJE I NOMINIRANJE NA POZICIJE U UPRAVNOM ODBORU SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDNJOBOSANSKE ŽUPANIJE I Za Upravni odbor Službe za zapošljavanje nominira se ukupno 5 članova od čega:

- ispred osnivača ………………………………………………….. 4 člana,

- ispred službenika Službe za zapošljavanje …………..………. 1 član

II

Opis pozicije članova Upravnog odbora:

Zajedno sa ostalim članovima i uz konsultacije sa županijskim Ministarstvom gospodarstvom: donosi Statut i druga opća akta Službe za zapošljavanje, imenuje i razrješava direktora i zamjenika direktora, donosi godišnji program rada, donosi finansijski plan, prihvaća godišnji obračun i izvještaj o radu, donosi opće akte, brine se o obezbjeđenju sredstava za izvršenje obaveza, upravlja sredstvima i odlučuje o njihovom korištenju, odlučuje o imovini i odlučuje i o drugim obavezama shodno zakonu.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja bez ograničenja. Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru prema uslovima utvrđenim u Odluci Vlade Srednjobosanske županije. Naknada za rad u Upravnom odboru se plaća iz sredstava Službe za zapošljavanje.

III

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

- sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,

- sposobnost nepristranog donošenja odluke,

- komunikacijske i organizacione sposobnosti,

- sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,

- rezultati rada ostvareni tijekom karijere

Pored navedenih kriterija svaki kandidat treba ispunjavati slijedeće opće uvjete:

- da je stariji od 18 godina,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH (bilo na razini države, entiteta, županijei općine) u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da nije na funkciji u političkoj stranci,

- da nije osuđivan za kazneno djelo nespojivo s dužnošću u Upravnom odboru 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

- da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u upravnom odboru,

- da nije direktor ili zamjenik direktora Službe za zapošljavanje,

- da nije stariji od 65. godina na dan imenovanja,

- da nije član u više od 2 (dva) upravna odbora,

- da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti BiH (Službene novine F BiH, broj 25/02,44/03 i 48/08).

Osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

a) Za predsjednika Upravnog odbora:

- Visoka ili viša stručna sprema s minimalno (5) pet godina radnog iskustva u struci i zanimanju iz okvira djelatnosti Službe,

- Poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja Službe za zapošljavanje

b) Za članove Upravnog odbora:

- Visoka ili viša školska sprema s minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva u struci i zanimanjima iz oblasti ove službe,

- Poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja Službe za zapošljavanje.

IV

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u daljem procesu kandidiranja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom, bit će pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u sjedištu ministarstva privrede u Travniku.

Sve informacije u toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik BiH, broj 49/06 i89/11). Komisija za izbor dužna je, nakon izvršenog intervjua s prijavljenim kandidatima, putem pismene preporuke, predložiti rang listu sa najboljim kandidatima resornom ministru na postupak shodno članu 10. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, a konačno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora, izvršit će Vlada SBŽ.

Konačna imenovanja na upražnjene pozicije javno će se objaviti.

V

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - član javnosti, slobodan je podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno županijskom ministru i Ombudsmenu F BiH

VI

Prijava kandidata treba da sadrži:

kraću biografiju uz naznaku da li se prijavljuje za poziciju predsjednika ili člana upravnog odbora, te da li se prijavljuje ispred osnivača ili službenika Službe za zapošljavanje, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: kopije dokaza iz točke III Oglasa, a kandidati koji budu pozvani na intervju, dužni su dostaviti ovjerene kopije traženih dokumenata.

VII

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» i u Službenim novinama F BiH, kao i na web stranici Vlade Srednjobosanske županije. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba predati na protokol Srednjobosanske županije ili poštom preporučeno, sa naznakom „prijava na oglas za Upravni odbor Službe za zapošljavanje SBŽ - ne otvarati“ na adresu Ministarstvo gospodarstva Srednjobosanske županije, Stanična 43, 72270 Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Notra.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.