× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

javni oglas

J A V N I    O G L A S

za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

 

I

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, kako slijedi:

 1.    SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE VIP LIČNOSTI I OBJEKATA..............................50 (pedeset) kandidata za čin policajac sa najmanje IV stepenom školske spreme;

II

 

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

a)  državljanstvo BiH;

b)  životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

v)  najmanje IV stepen školske spreme za čin policajac;

g)  zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je  kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;

d) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

đ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

e) da nije odbilo da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane toga tribunala.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

a)  da ima položen vozački ispit „B“ kategorije;

b)  da poznaje rad na računaru.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

 Napomena:

 a)  Prije donošenja odluke o izboru kanidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će, uz ličnu saglasnost, biti predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena  „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/05 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će isključen iz procedure izbora i biće predložen sljedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava. U okviru ovih provjera vršit će se i provjera opšteg uslova iz člana 46. stav (1) tačka f) Zakona o policijskim službenicima Bosne i  Hercegovine (da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom), te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, niti uvjerenje o nekažnjavanju.

 b)  Provjera opšteg uslova „zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti“ utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu obavezni dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira i biće predložen sljedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava.

III

Uz potpisani prijavni obrazac (koji možete preuzeti ovdje), neophodni dokumenti koji se dostavljaju, u originalu ili ovjerenoj kopiji su:

a)   uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci;

b)   izvod iz matične knjige rođenih;

c)  diplomu o najmanje završenom  IV stepenu školske spreme (za čin policajac), odnosno diploma mora biti nostrificirana ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine;

d) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe;

e)  izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

f) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava BiH;

g) ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije ili ovjerenu kopiju vozačke dozvole ako kandidat na to pristaje;

h) dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili svjedočanstva). Kao dokaz poznavanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrovani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

 IV

Postupak testiranja kandidata sastoji se od:

a)    test opšteg znanja (poseban pisani test, interpretacija, esej i gramatika);

b)    test fizičke sposobnosti (morfološki status i motoričke sposobnosti);

     c)   intervju;

     g)   ljekarski pregled, uključujući psiho test i intervju.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova (testovi iz tačke a, b, i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom g. isključuju se iz daljeg procesa odabira.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.

Test opšteg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u institucijama BiH, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Test opšteg znanja će biti u skladu sa minimalnim stepenom obrazovanja potrebnim za nivo u koji kandidat pristupa.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te Poslovnikom o radu Komisije za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji su dostupni na web stranici Direkcije. Navedene propise možete preuzeti ovdje.

Trajanje osnovne obuke za kadete za čin policajac traje 30 sedmica i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Sektora za obezbjeđenje VIP ličnosti i objekata. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje dvanaest mjeseci.

Za pismenu provjeru znanja kandidati koji su lično predali prijemnu dokumentaciju će biti pozvani putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodijeljenim šiframa. Kandidati koji su dokumentaciju dostavili preporučenom poštom će biti pozivani putem telefona ili obaviješteni putem e-maila, a istima će prilikom pristupanja pismenom testu biti uručena potvrda o dodjeljnoj šifri.

Za provjere fizičke sposobnosti, ljekarski pregled i intervju, kandidati će biti pozivani samo putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodjeljenim šiframa za svakog kandidata.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na zvaničnoj web stranici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

U skladu sa odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.

V

Prijava na Oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije ili u sjedištu Direkcije (kancelarija broj A101-a - I sprat), u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI“, neposrednom predajom u navedenu kancelariju svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati ili putem pošte-preporučeno na adresu:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke

prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine“

Aleja Bosne Srebrene bb,  71000 Sarajevo.

 

Rok za predaju prijava na Javni oglas je

30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

 

CIJELI OGLAS

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Ecos
  • Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

javni oglas

J A V N I    O G L A S

za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

 

I

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, kako slijedi:

 1.    SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE VIP LIČNOSTI I OBJEKATA..............................50 (pedeset) kandidata za čin policajac sa najmanje IV stepenom školske spreme;

II

 

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

a)  državljanstvo BiH;

b)  životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

v)  najmanje IV stepen školske spreme za čin policajac;

g)  zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je  kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;

d) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

đ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

e) da nije odbilo da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane toga tribunala.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

a)  da ima položen vozački ispit „B“ kategorije;

b)  da poznaje rad na računaru.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

 Napomena:

 a)  Prije donošenja odluke o izboru kanidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će, uz ličnu saglasnost, biti predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena  „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/05 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će isključen iz procedure izbora i biće predložen sljedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava. U okviru ovih provjera vršit će se i provjera opšteg uslova iz člana 46. stav (1) tačka f) Zakona o policijskim službenicima Bosne i  Hercegovine (da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom), te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, niti uvjerenje o nekažnjavanju.

 b)  Provjera opšteg uslova „zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti“ utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu obavezni dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira i biće predložen sljedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava.

III

Uz potpisani prijavni obrazac (koji možete preuzeti ovdje), neophodni dokumenti koji se dostavljaju, u originalu ili ovjerenoj kopiji su:

a)   uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci;

b)   izvod iz matične knjige rođenih;

c)  diplomu o najmanje završenom  IV stepenu školske spreme (za čin policajac), odnosno diploma mora biti nostrificirana ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine;

d) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe;

e)  izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

f) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava BiH;

g) ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije ili ovjerenu kopiju vozačke dozvole ako kandidat na to pristaje;

h) dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili svjedočanstva). Kao dokaz poznavanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrovani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

 IV

Postupak testiranja kandidata sastoji se od:

a)    test opšteg znanja (poseban pisani test, interpretacija, esej i gramatika);

b)    test fizičke sposobnosti (morfološki status i motoričke sposobnosti);

     c)   intervju;

     g)   ljekarski pregled, uključujući psiho test i intervju.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova (testovi iz tačke a, b, i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom g. isključuju se iz daljeg procesa odabira.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.

Test opšteg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u institucijama BiH, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Test opšteg znanja će biti u skladu sa minimalnim stepenom obrazovanja potrebnim za nivo u koji kandidat pristupa.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te Poslovnikom o radu Komisije za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji su dostupni na web stranici Direkcije. Navedene propise možete preuzeti ovdje.

Trajanje osnovne obuke za kadete za čin policajac traje 30 sedmica i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Sektora za obezbjeđenje VIP ličnosti i objekata. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje dvanaest mjeseci.

Za pismenu provjeru znanja kandidati koji su lično predali prijemnu dokumentaciju će biti pozvani putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodijeljenim šiframa. Kandidati koji su dokumentaciju dostavili preporučenom poštom će biti pozivani putem telefona ili obaviješteni putem e-maila, a istima će prilikom pristupanja pismenom testu biti uručena potvrda o dodjeljnoj šifri.

Za provjere fizičke sposobnosti, ljekarski pregled i intervju, kandidati će biti pozivani samo putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodjeljenim šiframa za svakog kandidata.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na zvaničnoj web stranici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

U skladu sa odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.

V

Prijava na Oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije ili u sjedištu Direkcije (kancelarija broj A101-a - I sprat), u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI“, neposrednom predajom u navedenu kancelariju svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati ili putem pošte-preporučeno na adresu:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke

prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine“

Aleja Bosne Srebrene bb,  71000 Sarajevo.

 

Rok za predaju prijava na Javni oglas je

30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

 

CIJELI OGLAS

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.