× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

javni natjecaj opcina

Načelnik općine Kiseljak donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja i kulture u 2017. godini koji prenosimo u cijelosti:

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu sredstava u iznosu od 35.000 KM iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja i kulture u 2017. godini.

Članak 2.

Dodjela sredstava vrši se sukladno s proračunskim financijskim sredstvima, i realiziraju se sukladno odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kiseljak

Članak 3.

Sredstva se dodjeljuju nevladinim neprofitnim udrugama koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Kiseljak, a čiji projekti su kandidirani za sufinanciranje iz proračuna Općine Kiseljak i realiziraju se na području općine Kiseljak.

Sredstva se mogu dodijeliti i udrugama čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt kojim se aplicira, realizira na području općine Kiseljak, osim aktivnosti za koje ne postoje uvjeti realiziranja na njenoj teritoriju, a odnose se na građane Općine.

Subjekti iz članka 3. ove odluke koji apliciraju sa projektima, moraju zadovoljiti slijedeće opće uvjete:

a) da su utemeljeni i registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište u općini Kiseljak
b) da svoje aktivnosti provode na području općine Kiseljak osim aktivnosti za koje ne postoje pretpostavke (uvjeti) da se odvijaju na teritoriji općine, a čija su ciljna skupina građani općine,
c) da su projekti namijenjeni građanima općine Kiseljak,
d) da se projekti odnose na jednu od oblasti, sukladno članku 6. ove Odluke,
e) da su aplikanti izvršili pravdanja korištenih sredstva iz prethodnih godina, u predviđenom roku.

III - PROJEKTNE OBLASTI

Članak 4.

Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak, iz slijedećih oblasti:

1. Obrazovanje

a) Projekti usmjereni na programe rada sa talentiranim učenicima i studentima.
b) Projekti koji se odnose na prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja.
c) Projekti uklanjanja različitih oblika diskriminacije i stvaranje uvjeta da svako dijete ima pristup kvalitetnom obrazovanju, uključujući djecu sa posebnim potrebama i pripadnike nacionalnih manjina.
d) Unapređenje i promoviranje demokracije i standarda volontiranja i timskog rada.
e) Edukacija učenika i građana o porocima suvremenog svijeta kao što su droga, alkohol,pušenje i kocka.
f) Projekti u cilju uspostavljanja suradnje među školama na planu kulture.
g) Projekti koji promoviraju ravnopravnost spolova.
h) Edukacija građana za pomoć i podršku projekata za unaprjeđenje položaja djece bez roditeljskog staranja, djece iz rizičnih obitelji i drugih kategorija.

2. Kultura

a) Organiziranje manifestacija kulturno- umjetničkog i zabavnog karaktera.
b) Promoviranje kulturno- umjetničkog amaterizma, volontiranja i očuvanje tradicije.
c) Projekti koji uključuju veći broj mladeži u oblasti kulturno- umjetničkog amaterizma.
d) Programi koji promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog življenja (uređenje okoliša, pošumljavanje, ozelenjavanje, organiziranje planinarskih pohoda, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša.
e) Programi koji afirmiraju tradiciju i kulturu nacionalnih manjina.

IV - PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Članak 5.

Prijava na javni poziv se podnosi Povjerenstvu za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak.

Prijava treba sadržati:

1. Popunjen prijavni obrazac

2. Prijedlog projekata sa:

- pregledom financijskog proračuna projekta i narativnim dijelom
- planom aktivnosti realizacije projekta
- planom utroška sredstava

3. Rješenje o registraciji za aplikanta i za partnera ako partner postoji,

4. Identifikacijski broj,

5. Opisno izvješće o realiziranim projektima u posljednje dvije godine sa Programom rada za tekuću godinu, odnosno Program rada za tekuću godinu za novoutemeljene organizacije,

6. Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (preslika poreske uprave- ne starije od tri mjeseca),

7. Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (ako ima zaposlenih u organizaciji) - ne starije od tri mjeseca (ako nema zaposlenih priložiti izjavu),

8. Završni godišnji financijsko izvješće za prethodnu godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha),

9. Popunjeni administrativni podaci o organizaciji,

10. Podaci o osobama koje realiziraju projekt (kraći životopis).

11. Suglasnost ravnatelja škole, za projekte koji se planiraju provoditi u školama ili sa učenicima te škole.

12. Ovjerena izjava podnositelja prijave da preslici navedene dokumentacije odgovaraju originalnoj dokumentaciji

Navedenu dokumentaciju dostaviti u jednom primjerku i poredanu po brojevima kako je navedeno.

Članak 6.

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta, ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Članak 7.

Aplikant se može prijaviti na više projekata, a povjerenstvo može predložiti samo jedan projekt za financiranje, ukoliko ispunjava potrebne uvjete i kriterije.

Članak 8.
(Prijavni obrazac)

Radi lakšeg metodološkog pristupa kojim će povjerenstvo dati prijedlog za odabir projekta, propisuje se obrazac za prijavu (u privitku).

Članak 9.
(Kriteriji)

Aplikant koji zadovolji opće uvjete, propisane u Članku 5. i čija je prijava pravovremena i potpuna, stječe uvjete za vrednovanje i odabir projekta. Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva, koji je sačinjen sukladno sa sljedećim kriterijima:

a) Pozitivni kriteriji:

1. da je projekt sačinjen u odgovarajućoj formi (uvod, opis projektne ideje, ciljevi, ciljna grupa, način provedbe projekta, financijski plan i dr.),
2. da se projekt odnosi na građane sa područja općine Kiseljak i predložene aktivnosti doprinose njenom razvitku i afirmaciji,
3. vezanost projekta za više tema unutar jedne od oblasti navedenih u Članku 4. ove Odluke,
4. da aplikant ima ljudske, financijske i tehničke kapacitete za realiziranje projekta,
5. da je jasno definirana ciljna skupina (komu je projekt namijenjen) i očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi.
6. da sadrži jasnu raspodjelu odgovornosti –odgovorna osoba, suradnici i volonteri,
7. da je aplikant sudjelovao ili sudjeluje u obilježavanju značajnih datuma i događaja Općine Kiseljak,
8. da je predloženi financijski proračun realan i sukladan s planiranim aktivnostima.

b) Eliminatorni kriteriji:

1. ne ispunjavanje uvjeta u smislu članka 4. i 5. ove Odluke,
2. da je u proračunu Općine, na posebnom grantu, već planirano financiranje aplikanta,
3. projekt ne angažira kvalificirano osoblje za njegovo provođenje,
4. projekt proveden prije donošenja odluke o financiranju,
5. nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane,
6. projekt je usmjeren na promociju političke stranke.

Članak 10.
(Povjerenstvo za ocjenu projekata)

Vrednovanje i prijedlog odabira projekata vrši Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak i predstavnik Odjela za društvene djelatnosti općine Kiseljak ili druga osoba koju odredi Načelnik općine Kiseljak.

Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva.

Članak 11.
(Bodovanje)

Za ocjenu projekata, prema pozitivnim kriterijima, koristi se ljestvica od 1 do 5 bodova, za svaki od kriterija.

Svaki član Povjerenstva dodjeljuje bodove za svaki od kriterija pojedinačno. Konačna ocjena bodova predstavlja zbroj bodova svih članova povjerenstva.

Ukoliko primjena nekog od eliminatornih kriterija nije rezultat ocjene svih članova povjerenstva pojedinačno, odluka o primjeni eliminatornog kriterija se donosi većinom ukupnog broja glasova članova povjerenstva.

Članak 12.
(Prednost financiranja)

Povjerenstvo, rukovodeći se ocjenom projekata na temelju kriterija propisanih ovom Odlukom, utvrđuje prijedlog odluke o rangiranju odabranih projekata, gdje se prednost daje projektu sa kojim je aplicirala udruga koje ima sjedište na području općine Kiseljak.

U slučaju dva ili više projekata dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo financiranje, sredstva će se dodijeliti projektu koji po ocjeni većine članova povjerenstva, uspješnije zadovoljava ili doprinosi zadovoljenju jedne od prioritetnih potreba građana.

Članak 13.
(Izvješće o radu Povjerenstva)

Povjerenstvo je dužno pripremiti izvješće o svom radu i dostavi Općinskom načelniku sa prijedlogom Odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava, u roku od 30 dana, od dana isteka roka Javnog poziva za prijavu projekata.

VI - POSTUPAK RASPODJELE SREDSTAVA

Članak 14.
(Odluka o odabiru projekata)

Konačnu Odluku o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Članka 1. ove Odluke donosi Općinski načelnik.

Odluku iz prethodnog stavka ovog članka, Općinski načelnik će objaviti na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Članak. 15.
(Povjerenstvo za rad po prigovorima)

Prigovor na odluku o odabiru projekata, može izjaviti svaki nezadovoljni sudionik javnog poziva u roku od 8 (osam) dana, od dana objavljivanja Odluke na WEB stranici općine Kiseljak, Općinskom načelniku.

O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku od 7 (sedam) dana.

Odluka Općinskog načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 16.
(Ugovor)

Općinski načelnik će sa ovlaštenim predstavnicima odabranih projekata, zaključiti ugovor o korištenju odobrenih sredstava, kojim će se definirati jasne norme kojima se reguliraju prava, obveze i odgovornosti, način praćenja realizacije projekta, te način pravdanja odobrenih sredstava.

Članak 17.
(Doznačavanje sredstava)

Sredstva će biti doznačena, nakon potpisivanja ugovora jednokratno ili u ratama, ovisno od dinamike prilivom proračunskih sredstava i razdoblja realizacije odobrenih projekata.

Članak 18.
(Nadzor)

Nadzor nad realiziranjem odabranih projekata vršit će nadležne službe, u okviru svog djelokruga rada.

Članak 19.
(Izvješće korisnika sredstava)

Korisnici sredstava, čiji su projekti financirani/sufinancirani sukladno ovom Odlukom, obvezni su, u roku od 30 dana, po okončanju realizacije projekta, a najkasnije do 31. siječnja naredne godine, dostaviti mjerodavnoj službi narativno i financijsko izvješće o realiziranju sredstava,. Korisnik je dužan dostaviti prateću financijsku dokumentaciju ( preslik faktura, ugovora i sličnih dokumenata, kao dokaz o plaćanju preslik naloga za plaćanje, preslika izvoda, kao i druga dokumenta kojima se dokazuje utrošak i realiziranje odobrenih sredstava, kao i foto-dokumentaciju).

Troškovi koji se prilažu kao privitak financijskom pravdanju moraju biti plaćeni nakon zaključenja ugovora i prijenosa sredstava korisniku.

Nastali troškovi pri realizaciji projekta moraju se odnositi isključivo na namjenu utvrđenu u ugovoru za koju su sredstva dodijeljena. Ukoliko korisnik sredstava ne postupi sukladno sa odredbama ovog članka, nadležna služba će nakon prethodne pismene opomene, putem Pravobraniteljstva Općine Kiseljak, pokrenuti postupak za raskid ugovora i tražiti povrat sredstava sudskim putem.

Članak 20.

Svoje prijave možete poslati na adresu:

Općina Kiseljak
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak
Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak
Uz naznaku ''Prijava na javni natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja i kulture-NE OTVARAJ''

Ili osobno u Pisarnici Općine Kiseljak

Natječaj ostaje otvoren do 25.3.2017. godine a obrazac za prijavu možete pronaći na općinskoj web stranici.

artinfo.ba/ap

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST

javni natjecaj opcina

Načelnik općine Kiseljak donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja i kulture u 2017. godini koji prenosimo u cijelosti:

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu sredstava u iznosu od 35.000 KM iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja i kulture u 2017. godini.

Članak 2.

Dodjela sredstava vrši se sukladno s proračunskim financijskim sredstvima, i realiziraju se sukladno odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kiseljak

Članak 3.

Sredstva se dodjeljuju nevladinim neprofitnim udrugama koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Kiseljak, a čiji projekti su kandidirani za sufinanciranje iz proračuna Općine Kiseljak i realiziraju se na području općine Kiseljak.

Sredstva se mogu dodijeliti i udrugama čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt kojim se aplicira, realizira na području općine Kiseljak, osim aktivnosti za koje ne postoje uvjeti realiziranja na njenoj teritoriju, a odnose se na građane Općine.

Subjekti iz članka 3. ove odluke koji apliciraju sa projektima, moraju zadovoljiti slijedeće opće uvjete:

a) da su utemeljeni i registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište u općini Kiseljak
b) da svoje aktivnosti provode na području općine Kiseljak osim aktivnosti za koje ne postoje pretpostavke (uvjeti) da se odvijaju na teritoriji općine, a čija su ciljna skupina građani općine,
c) da su projekti namijenjeni građanima općine Kiseljak,
d) da se projekti odnose na jednu od oblasti, sukladno članku 6. ove Odluke,
e) da su aplikanti izvršili pravdanja korištenih sredstva iz prethodnih godina, u predviđenom roku.

III - PROJEKTNE OBLASTI

Članak 4.

Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak, iz slijedećih oblasti:

1. Obrazovanje

a) Projekti usmjereni na programe rada sa talentiranim učenicima i studentima.
b) Projekti koji se odnose na prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja.
c) Projekti uklanjanja različitih oblika diskriminacije i stvaranje uvjeta da svako dijete ima pristup kvalitetnom obrazovanju, uključujući djecu sa posebnim potrebama i pripadnike nacionalnih manjina.
d) Unapređenje i promoviranje demokracije i standarda volontiranja i timskog rada.
e) Edukacija učenika i građana o porocima suvremenog svijeta kao što su droga, alkohol,pušenje i kocka.
f) Projekti u cilju uspostavljanja suradnje među školama na planu kulture.
g) Projekti koji promoviraju ravnopravnost spolova.
h) Edukacija građana za pomoć i podršku projekata za unaprjeđenje položaja djece bez roditeljskog staranja, djece iz rizičnih obitelji i drugih kategorija.

2. Kultura

a) Organiziranje manifestacija kulturno- umjetničkog i zabavnog karaktera.
b) Promoviranje kulturno- umjetničkog amaterizma, volontiranja i očuvanje tradicije.
c) Projekti koji uključuju veći broj mladeži u oblasti kulturno- umjetničkog amaterizma.
d) Programi koji promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog življenja (uređenje okoliša, pošumljavanje, ozelenjavanje, organiziranje planinarskih pohoda, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša.
e) Programi koji afirmiraju tradiciju i kulturu nacionalnih manjina.

IV - PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Članak 5.

Prijava na javni poziv se podnosi Povjerenstvu za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak.

Prijava treba sadržati:

1. Popunjen prijavni obrazac

2. Prijedlog projekata sa:

- pregledom financijskog proračuna projekta i narativnim dijelom
- planom aktivnosti realizacije projekta
- planom utroška sredstava

3. Rješenje o registraciji za aplikanta i za partnera ako partner postoji,

4. Identifikacijski broj,

5. Opisno izvješće o realiziranim projektima u posljednje dvije godine sa Programom rada za tekuću godinu, odnosno Program rada za tekuću godinu za novoutemeljene organizacije,

6. Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (preslika poreske uprave- ne starije od tri mjeseca),

7. Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (ako ima zaposlenih u organizaciji) - ne starije od tri mjeseca (ako nema zaposlenih priložiti izjavu),

8. Završni godišnji financijsko izvješće za prethodnu godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha),

9. Popunjeni administrativni podaci o organizaciji,

10. Podaci o osobama koje realiziraju projekt (kraći životopis).

11. Suglasnost ravnatelja škole, za projekte koji se planiraju provoditi u školama ili sa učenicima te škole.

12. Ovjerena izjava podnositelja prijave da preslici navedene dokumentacije odgovaraju originalnoj dokumentaciji

Navedenu dokumentaciju dostaviti u jednom primjerku i poredanu po brojevima kako je navedeno.

Članak 6.

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta, ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Članak 7.

Aplikant se može prijaviti na više projekata, a povjerenstvo može predložiti samo jedan projekt za financiranje, ukoliko ispunjava potrebne uvjete i kriterije.

Članak 8.
(Prijavni obrazac)

Radi lakšeg metodološkog pristupa kojim će povjerenstvo dati prijedlog za odabir projekta, propisuje se obrazac za prijavu (u privitku).

Članak 9.
(Kriteriji)

Aplikant koji zadovolji opće uvjete, propisane u Članku 5. i čija je prijava pravovremena i potpuna, stječe uvjete za vrednovanje i odabir projekta. Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva, koji je sačinjen sukladno sa sljedećim kriterijima:

a) Pozitivni kriteriji:

1. da je projekt sačinjen u odgovarajućoj formi (uvod, opis projektne ideje, ciljevi, ciljna grupa, način provedbe projekta, financijski plan i dr.),
2. da se projekt odnosi na građane sa područja općine Kiseljak i predložene aktivnosti doprinose njenom razvitku i afirmaciji,
3. vezanost projekta za više tema unutar jedne od oblasti navedenih u Članku 4. ove Odluke,
4. da aplikant ima ljudske, financijske i tehničke kapacitete za realiziranje projekta,
5. da je jasno definirana ciljna skupina (komu je projekt namijenjen) i očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi.
6. da sadrži jasnu raspodjelu odgovornosti –odgovorna osoba, suradnici i volonteri,
7. da je aplikant sudjelovao ili sudjeluje u obilježavanju značajnih datuma i događaja Općine Kiseljak,
8. da je predloženi financijski proračun realan i sukladan s planiranim aktivnostima.

b) Eliminatorni kriteriji:

1. ne ispunjavanje uvjeta u smislu članka 4. i 5. ove Odluke,
2. da je u proračunu Općine, na posebnom grantu, već planirano financiranje aplikanta,
3. projekt ne angažira kvalificirano osoblje za njegovo provođenje,
4. projekt proveden prije donošenja odluke o financiranju,
5. nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane,
6. projekt je usmjeren na promociju političke stranke.

Članak 10.
(Povjerenstvo za ocjenu projekata)

Vrednovanje i prijedlog odabira projekata vrši Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak i predstavnik Odjela za društvene djelatnosti općine Kiseljak ili druga osoba koju odredi Načelnik općine Kiseljak.

Općinski načelnik vrši odabir projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva.

Članak 11.
(Bodovanje)

Za ocjenu projekata, prema pozitivnim kriterijima, koristi se ljestvica od 1 do 5 bodova, za svaki od kriterija.

Svaki član Povjerenstva dodjeljuje bodove za svaki od kriterija pojedinačno. Konačna ocjena bodova predstavlja zbroj bodova svih članova povjerenstva.

Ukoliko primjena nekog od eliminatornih kriterija nije rezultat ocjene svih članova povjerenstva pojedinačno, odluka o primjeni eliminatornog kriterija se donosi većinom ukupnog broja glasova članova povjerenstva.

Članak 12.
(Prednost financiranja)

Povjerenstvo, rukovodeći se ocjenom projekata na temelju kriterija propisanih ovom Odlukom, utvrđuje prijedlog odluke o rangiranju odabranih projekata, gdje se prednost daje projektu sa kojim je aplicirala udruga koje ima sjedište na području općine Kiseljak.

U slučaju dva ili više projekata dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo financiranje, sredstva će se dodijeliti projektu koji po ocjeni većine članova povjerenstva, uspješnije zadovoljava ili doprinosi zadovoljenju jedne od prioritetnih potreba građana.

Članak 13.
(Izvješće o radu Povjerenstva)

Povjerenstvo je dužno pripremiti izvješće o svom radu i dostavi Općinskom načelniku sa prijedlogom Odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava, u roku od 30 dana, od dana isteka roka Javnog poziva za prijavu projekata.

VI - POSTUPAK RASPODJELE SREDSTAVA

Članak 14.
(Odluka o odabiru projekata)

Konačnu Odluku o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Članka 1. ove Odluke donosi Općinski načelnik.

Odluku iz prethodnog stavka ovog članka, Općinski načelnik će objaviti na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Članak. 15.
(Povjerenstvo za rad po prigovorima)

Prigovor na odluku o odabiru projekata, može izjaviti svaki nezadovoljni sudionik javnog poziva u roku od 8 (osam) dana, od dana objavljivanja Odluke na WEB stranici općine Kiseljak, Općinskom načelniku.

O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku od 7 (sedam) dana.

Odluka Općinskog načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 16.
(Ugovor)

Općinski načelnik će sa ovlaštenim predstavnicima odabranih projekata, zaključiti ugovor o korištenju odobrenih sredstava, kojim će se definirati jasne norme kojima se reguliraju prava, obveze i odgovornosti, način praćenja realizacije projekta, te način pravdanja odobrenih sredstava.

Članak 17.
(Doznačavanje sredstava)

Sredstva će biti doznačena, nakon potpisivanja ugovora jednokratno ili u ratama, ovisno od dinamike prilivom proračunskih sredstava i razdoblja realizacije odobrenih projekata.

Članak 18.
(Nadzor)

Nadzor nad realiziranjem odabranih projekata vršit će nadležne službe, u okviru svog djelokruga rada.

Članak 19.
(Izvješće korisnika sredstava)

Korisnici sredstava, čiji su projekti financirani/sufinancirani sukladno ovom Odlukom, obvezni su, u roku od 30 dana, po okončanju realizacije projekta, a najkasnije do 31. siječnja naredne godine, dostaviti mjerodavnoj službi narativno i financijsko izvješće o realiziranju sredstava,. Korisnik je dužan dostaviti prateću financijsku dokumentaciju ( preslik faktura, ugovora i sličnih dokumenata, kao dokaz o plaćanju preslik naloga za plaćanje, preslika izvoda, kao i druga dokumenta kojima se dokazuje utrošak i realiziranje odobrenih sredstava, kao i foto-dokumentaciju).

Troškovi koji se prilažu kao privitak financijskom pravdanju moraju biti plaćeni nakon zaključenja ugovora i prijenosa sredstava korisniku.

Nastali troškovi pri realizaciji projekta moraju se odnositi isključivo na namjenu utvrđenu u ugovoru za koju su sredstva dodijeljena. Ukoliko korisnik sredstava ne postupi sukladno sa odredbama ovog članka, nadležna služba će nakon prethodne pismene opomene, putem Pravobraniteljstva Općine Kiseljak, pokrenuti postupak za raskid ugovora i tražiti povrat sredstava sudskim putem.

Članak 20.

Svoje prijave možete poslati na adresu:

Općina Kiseljak
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak
Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak
Uz naznaku ''Prijava na javni natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti obrazovanja i kulture-NE OTVARAJ''

Ili osobno u Pisarnici Općine Kiseljak

Natječaj ostaje otvoren do 25.3.2017. godine a obrazac za prijavu možete pronaći na općinskoj web stranici.

artinfo.ba/ap

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.