× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

opcina kiseljakk

 

Na temelju Zakona o načelima lokalne samouprave i Zakona o komunalnim djelatnostima Općinsko vijeće je sinoć usvojilo Odluku o komunalnoj naknadi sa dva glasa suzdržana (Rajić i Ilijašević)

Kako je u objašnjenju Odluke kazao načelnik Mladen Mušurić-Ramljak, ovakve naknade postoje svugdje, a građani će ovime plaćati naknadu za održavanje postojeće komunalne infrastrukture. Visina naknade će ovisiti o građevnoj zoni točnije razvijenosti komunalne infrastrukture u istoj. Odluka stupa na snagu odmah no potrajat će njena realizacija s obzirom da prvo treba donijeti rješenja za plaćanje, njih preko 6 000.
Naknada je povučena s prošle sjednice jer su prema načelnikovim riječima obavljene dodatne konzultacije kako se građani ne bi previše opteretili.
Naveo je i primjere visine naknade, te će građani koji žive u prvoj i drugoj gradskoj zoni za npr. 150 m2 plaćati nešto više od 7 KM mjesečno a svi drugi manje, završno sa 3KM  u posljednjoj zoni za istu površinu.

Objekti gospodarskog karaktera će naravno plaćati više, te je iznio primjer tvrtke Sarajevski kiseljak čije će rješenje iznositi iznos od preko 2 000 KM.
Istaknuo je kako je nadasve puno poziva za razne vrste infrastrukturnih ulaganja, popravaka i sl., izgradnjom komunalne infrastrukture, te je naveo vrijednost samo jedne vodospreme koja košta preko 900 000KM.

Rješenja će se izdavati prvo za gradsku zonu a zatim koncentričnim krugovima širiti ka rubnim područjima općine. Vijećnike su zanimale kaznene odredbe za neplatiše te im je kazano kako će putem adresnog registra biti praćena kontrola naplate te za one koji se ogluše, biti onemogućene pojedine usluge općinske administracije poput izdavanja određenih dokumenata.

 

Donosimo cijelu Odluku :

 

ODLUKU

O KOMUNALNOJ NAKNADI

I-OPĆE ODREDBE

Članak 1.

     Ovom Odlukom uvodi se obveze plaćanja komunalne naknade, mjerila na temelju koji se utvrđuje visina naknade, određuju se osnove i obveznici plaćanja komunalne naknade, način utvrđivanja visine komunalne naknade, način naplate komunalne naknade, način oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade, korištenje sredstava ostvarenih od komunalne naknade , kaznene, prelazne  i završne odredbe.

Članak 2.

     Za stambeni i proizvodni prostor te prostor za ostale gospodarske djelatnosti komunalna naknada određuje se prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m2),a za otvoreni prostor-skladišta,stovarišta, i tržnice, kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, preme jedinici mjere (m2) građevnog zemljišta.

     Komunalna naknada se plaća i za nadzemne i podzemne instalacije (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

     Jedinica mjere za utvrđivanje visine komunalne naknade je dužni metar (m) dužine instalacija iz prethodnog stava.

Članak 3.

     Komunalna naknada iz prethodnog članka, plaća se za objekte i zemljište koji se nalaze unutar područja građevinskog zemljišta općine Kiseljak.

     Građevinsko zemljište u smislu ove Odluke se razvrstava u šest (6) zona shodno Odluci o građevinskom zemljištu ( „Sl. Glasnik općine Kiseljak“, broj:2/04, 2/18).

     Komunalna naknada za nadzemne i podzemne instalacije iz članka 2. plaća se na cijelom području općine Kiseljak.

Članak 4.

     Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz saobraćajnice , zelene površine uz stambene zgrade i tržnice
 3. Redovno održavanje nekategorisanih cesta i ulica ,
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja,
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dijećijih igrališta,
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica,
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe),
 10. Postupanje sa napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane,
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane,
 12. Održavanje vodotoka,
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu općine.
 14. Učešće u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje

Članak 5.

     Komunalna naknada je javni prihod Općine Kiseljak.

     Komunalna naknada uplaćuje se na transakcijski račun Proračuna Općine Kiseljak.

II OBVEZNICI PLAČANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

     Obveznici plaćanja komunalne naknade su: vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na stambenim, poslovnim ili drugim prostorima ako su korisnici tog prostora, zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora, odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

     Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija.

Članak 7.

     Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizičko ili pravno lice) dužan je, najkasnije u roku od  trideset (30) dana,  Službi za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove (U daljnjem tekstu Služba) općine Kiseljak prijaviti sve promjene nosioca prava vlasništva ili raspolaganja na prostorima i površinama.

     Ukoliko obveznik ne prijavi promjenu, plaćanje komunalne naknade ostaje obveza ranijeg obveznika.

                                                   

Članak 8.

     Komunalna naknada se ne plaća za :

 • skloništa i prostorije za obuku i boravak jedinica civilne zaštite i vatrogasnih jedinica,
 • zgrade koje koriste ustanove socijalne zaštite (domovi, prihvatilišta),
 • zgrade koje koriste humanitarne organizacije i udruge građana za društvene svrhe,
 • zgrade ,prostore koje koriste odgojno-obrazovne organizacije predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • objekte zdravstvene zaštite ( osim u privatnom vlasništvu),
 • objekte i prostore koji služe za vodoopskrbu, kanalizaciju i prečišćavanje otpadnih voda,
 • objekte predviđene za rušenje,
 • zgrade i prostore koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske djelatnosti,
 • poljoprivredne objekte namijenjene individualnom poljoprivrednom gospodarstvu.

III NAČIN UTVRĐIVANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

     Visina komunalne naknade utvrđuje se u zavisnosti od:

 1. Stupnja opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje, kvaliteta komunalnih usluga, odnosno pripadnosti određenoj zoni građevinskog zemljišta,
 2. Namjene objekta odnosno prostora iz članka 2. Ove odluke.

                                                               Članak 10.

 1. Utvrđivanje elemenata za obračun komunalne naknade vršit će Služba .
 2. Služba  iz točke 1. ovoga članka dužana je zapisnički konstatirati elemente za obračun komunalne naknade.

Članak 11.

     Iznos mjesečne komunalne naknade po m2 korisne površine prostora, odnosno zemljišta  utvrđuje se množenjem slijedećih vrijednosti:

1.Površina prostora (stambeni, poslovni, garažni, skladišni (Pp),

 1. Površina zemljišta (Pz),
 2. Vrijednost obračunske jedinice – boda (Vb) određene u KM,
 3. Koeficijent zone (Kz)
 4. Koeficijent namjene (Kn).

      Mjesečni obračun se vrši po sljedećoj formuli za prostor:

      A=Pp x Kz x Kn x Vb gdje je:

      A-mjesečni iznos komunalne naknade u KM

      Pp – površina prostora na koju se plača komunalna naknada u metrima četvornim (m2)

      Kz - koeficijent zone iz članka 13.

      Kn - koeficijent namjene iz članka 14.

      Vb - vrijednost boda komunalne naknade u KM (konvertibilnim markama)

      Mjesećni obračun se vrši po sljedećoj formuli za zemljište:

      A=Pz x Kz x Kn x Vb gdje je:

      A-mjesećni iznos komunalne naknade u KM,

      Pz-površina zemljišta,

      Kz-koeficijent zone iz članka 13.

      Kn-koeficijent namjene iz članka 14.

     Iznos mjesečne komunalne naknade po m dužnom instalacija, utvrđuje se množenjem dužine instalacije  u dužnim metrima sa vrijednosti obračunske jedinice – boda (Vb) u KM.

     Mjesečni obračun se vrši po sljedećoj formuli:

     A= Lm x Vb gdje je:

     A-mjesečni iznos komunalne naknade u KM

     Lm-dužina instalacije u metrima dužnim (m), i

     Vb-vrijednost boda  komunalne naknade u KM (Konvertibilnim markama)

Članak 12.

     Vrijednost obračunske jedinice – boda (Vb) utvrđuje Općinsko vijeće Kiseljak posebnom odlukom najkasnije do 31.prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 13.

     Koeficijent zone iznosi:

- I i II zona                                1,30

- III zona                                   1,10

- IV zona                                   0,60

- V i VI zona                             0,50

Članak 14.

     Koeficijent namjene iznosi:

1.Stambeni i garažni prostor                                                                         1

 1. Prostori državnih, federalnih, kantonalnih i općinskih organa uprave, prostori javnih ustanova, vjerskih organizacija, vojni objekti i ostali prostori organizacije čija je djelatnost neprofitna          1

-Zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti                                              0,5

3.Poslovni prostor                                                                                         1  

   - Zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti                                          0,5

   - Zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za koje je potrebna okolinska dozvola                                                                                                          1                                                                                                         

4.Nadzemne i podzemne instalacije                                                              1,0

     Kod izračunavanja visine komunalne naknade za poslovne prostore koji nisu u funkciji, primjenjivat će se koeficijent namjene koji se primjenjuje za stambeni prostor, do trenutka stavljanja istog u funkciju.

IV NAČIN NAPLATE KOMUNALNE NAKNADE

Članak 15.

     Rješenje o komunalnoj naknadi za svakog obveznika koji posjeduje poslovne prostore i nadzemne i podzemne instalacije donosi Služba  općine  Kiseljak najdalje do 31.03.tekuće godine.

     Rješenje o komunalnoj naknadi za stambene i garažne prostore izdaje se jedanput, plačanje se vrši kako je utvrđeno člankom 17.stavak 2, a važi do promjene načina obračuna naknade.

     Ukoliko općinsko vijeće Kiseljak izvrši promjenu vrijednosti obračunske vrijednosti – boda (Vb), Služba  donosi novo rješenje za svakog obveznika.

Članak 16.

    Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveza plaćanja komunalne naknade mjesećno.

     Protiv rješenja o komunalnoj naknadi može se uložiti žalba Povjerenstvu za žalbe Općinskog vijeća Kiseljak u roku od 15.(petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Članak 17.

     Komunalna naknada plaća se najkasnije do 10. (desetog) dana tekućeg mjeseca, za protekli mjesec.

     Izuzetno, može se rješenjem nadležne službe  utvrditi da pojedini obveznici plaćaju naknadu tromjesečno, polugodišnje ili čitav iznos za cijelu godinu ako se time postiže veća efikasnost i ekonomičnost naplate.

     Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana narednog mjeseca od početka korištenje prostora ili zemljišta

 

Članak 18.

     Kontrolu naplate komunalne naknade kao i pokretanje postupka prisilne naplate vrši Služba za financije,proračun i poslove riznice i općinski inspektor za komunalne poslove, lokalne putove I zaštitu okoliša.

V NAČIN OSLOBAĐANJA OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

                                                                   Članak 19.

     Obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor mogu se privremeno osloboditi obveze plaćanja naknade za vrijeme dok obveznik prima stalnu osnovnu novčanu pomoć (socijalnu pomoć) od Službe za socijalnu skrb općine Kiseljak.

     Rješenje o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade donosi Služba , na temelju dokaza o postojanju navedenog statusa.

     Rješenje se donosi za tekuću kalendarsku godinu.

     Za svaku kalendarsku godinu podnosi se novi zahtjev i potrebna dokumentacija za oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade.

VI KAZNENE ODREDBE

                                                                   Članak 20.

     Novčanom kaznom od 200,00 KM do 700,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik komunalne naknade ako sukladno članku 7. ove Odluke ne prijavi sve promjene na prostorima i površinama u vlasništvu ili ako prijavi netočne podatke.

     Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 KM.

                                                                   Članak 21.

     Novčanom kaznom od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik koji sukladno članku 10.stavak 1.ove Odluke onemogući ovlaštenoj osobi neometano utvrđivanje i kontrolu svih elemenata koji su osnov za utvrđivanje iznosa komunalne   naknade a na osnovu prijave Službe nadležnom komunalnom inspektoru.

     Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba  u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 KM.

     Novčanom kaznom od 200,00 KM kaznit će se i fizička osoba koja obavlja samostalni obrt ako učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

      Služba  i Služba za financije, proračun i poslove riznice, najmanje jedan put godišnje, a po potrebi i češće podnosi informaciju općinskom vijeću Kiseljak i načelniku općine Kiseljak.

                                                                   Članak 23.

     Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o komunalnoj naknadi objavljena u („ Službenom glasniku općine Kiseljak“, broj: 2/14).

Članak 24.

     Ova Odluka stupa na snagu narednog  dana od dana donošenja, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči općine Kiseljak i Službenom glasniku  Općine Kiseljak.

                                                                                

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Ecos

opcina kiseljakk

 

Na temelju Zakona o načelima lokalne samouprave i Zakona o komunalnim djelatnostima Općinsko vijeće je sinoć usvojilo Odluku o komunalnoj naknadi sa dva glasa suzdržana (Rajić i Ilijašević)

Kako je u objašnjenju Odluke kazao načelnik Mladen Mušurić-Ramljak, ovakve naknade postoje svugdje, a građani će ovime plaćati naknadu za održavanje postojeće komunalne infrastrukture. Visina naknade će ovisiti o građevnoj zoni točnije razvijenosti komunalne infrastrukture u istoj. Odluka stupa na snagu odmah no potrajat će njena realizacija s obzirom da prvo treba donijeti rješenja za plaćanje, njih preko 6 000.
Naknada je povučena s prošle sjednice jer su prema načelnikovim riječima obavljene dodatne konzultacije kako se građani ne bi previše opteretili.
Naveo je i primjere visine naknade, te će građani koji žive u prvoj i drugoj gradskoj zoni za npr. 150 m2 plaćati nešto više od 7 KM mjesečno a svi drugi manje, završno sa 3KM  u posljednjoj zoni za istu površinu.

Objekti gospodarskog karaktera će naravno plaćati više, te je iznio primjer tvrtke Sarajevski kiseljak čije će rješenje iznositi iznos od preko 2 000 KM.
Istaknuo je kako je nadasve puno poziva za razne vrste infrastrukturnih ulaganja, popravaka i sl., izgradnjom komunalne infrastrukture, te je naveo vrijednost samo jedne vodospreme koja košta preko 900 000KM.

Rješenja će se izdavati prvo za gradsku zonu a zatim koncentričnim krugovima širiti ka rubnim područjima općine. Vijećnike su zanimale kaznene odredbe za neplatiše te im je kazano kako će putem adresnog registra biti praćena kontrola naplate te za one koji se ogluše, biti onemogućene pojedine usluge općinske administracije poput izdavanja određenih dokumenata.

 

Donosimo cijelu Odluku :

 

ODLUKU

O KOMUNALNOJ NAKNADI

I-OPĆE ODREDBE

Članak 1.

     Ovom Odlukom uvodi se obveze plaćanja komunalne naknade, mjerila na temelju koji se utvrđuje visina naknade, određuju se osnove i obveznici plaćanja komunalne naknade, način utvrđivanja visine komunalne naknade, način naplate komunalne naknade, način oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade, korištenje sredstava ostvarenih od komunalne naknade , kaznene, prelazne  i završne odredbe.

Članak 2.

     Za stambeni i proizvodni prostor te prostor za ostale gospodarske djelatnosti komunalna naknada određuje se prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m2),a za otvoreni prostor-skladišta,stovarišta, i tržnice, kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, preme jedinici mjere (m2) građevnog zemljišta.

     Komunalna naknada se plaća i za nadzemne i podzemne instalacije (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

     Jedinica mjere za utvrđivanje visine komunalne naknade je dužni metar (m) dužine instalacija iz prethodnog stava.

Članak 3.

     Komunalna naknada iz prethodnog članka, plaća se za objekte i zemljište koji se nalaze unutar područja građevinskog zemljišta općine Kiseljak.

     Građevinsko zemljište u smislu ove Odluke se razvrstava u šest (6) zona shodno Odluci o građevinskom zemljištu ( „Sl. Glasnik općine Kiseljak“, broj:2/04, 2/18).

     Komunalna naknada za nadzemne i podzemne instalacije iz članka 2. plaća se na cijelom području općine Kiseljak.

Članak 4.

     Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz saobraćajnice , zelene površine uz stambene zgrade i tržnice
 3. Redovno održavanje nekategorisanih cesta i ulica ,
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja,
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dijećijih igrališta,
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica,
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe),
 10. Postupanje sa napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane,
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane,
 12. Održavanje vodotoka,
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu općine.
 14. Učešće u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje

Članak 5.

     Komunalna naknada je javni prihod Općine Kiseljak.

     Komunalna naknada uplaćuje se na transakcijski račun Proračuna Općine Kiseljak.

II OBVEZNICI PLAČANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

     Obveznici plaćanja komunalne naknade su: vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na stambenim, poslovnim ili drugim prostorima ako su korisnici tog prostora, zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora, odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

     Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija.

Članak 7.

     Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizičko ili pravno lice) dužan je, najkasnije u roku od  trideset (30) dana,  Službi za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove (U daljnjem tekstu Služba) općine Kiseljak prijaviti sve promjene nosioca prava vlasništva ili raspolaganja na prostorima i površinama.

     Ukoliko obveznik ne prijavi promjenu, plaćanje komunalne naknade ostaje obveza ranijeg obveznika.

                                                   

Članak 8.

     Komunalna naknada se ne plaća za :

 • skloništa i prostorije za obuku i boravak jedinica civilne zaštite i vatrogasnih jedinica,
 • zgrade koje koriste ustanove socijalne zaštite (domovi, prihvatilišta),
 • zgrade koje koriste humanitarne organizacije i udruge građana za društvene svrhe,
 • zgrade ,prostore koje koriste odgojno-obrazovne organizacije predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • objekte zdravstvene zaštite ( osim u privatnom vlasništvu),
 • objekte i prostore koji služe za vodoopskrbu, kanalizaciju i prečišćavanje otpadnih voda,
 • objekte predviđene za rušenje,
 • zgrade i prostore koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske djelatnosti,
 • poljoprivredne objekte namijenjene individualnom poljoprivrednom gospodarstvu.

III NAČIN UTVRĐIVANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

     Visina komunalne naknade utvrđuje se u zavisnosti od:

 1. Stupnja opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje, kvaliteta komunalnih usluga, odnosno pripadnosti određenoj zoni građevinskog zemljišta,
 2. Namjene objekta odnosno prostora iz članka 2. Ove odluke.

                                                               Članak 10.

 1. Utvrđivanje elemenata za obračun komunalne naknade vršit će Služba .
 2. Služba  iz točke 1. ovoga članka dužana je zapisnički konstatirati elemente za obračun komunalne naknade.

Članak 11.

     Iznos mjesečne komunalne naknade po m2 korisne površine prostora, odnosno zemljišta  utvrđuje se množenjem slijedećih vrijednosti:

1.Površina prostora (stambeni, poslovni, garažni, skladišni (Pp),

 1. Površina zemljišta (Pz),
 2. Vrijednost obračunske jedinice – boda (Vb) određene u KM,
 3. Koeficijent zone (Kz)
 4. Koeficijent namjene (Kn).

      Mjesečni obračun se vrši po sljedećoj formuli za prostor:

      A=Pp x Kz x Kn x Vb gdje je:

      A-mjesečni iznos komunalne naknade u KM

      Pp – površina prostora na koju se plača komunalna naknada u metrima četvornim (m2)

      Kz - koeficijent zone iz članka 13.

      Kn - koeficijent namjene iz članka 14.

      Vb - vrijednost boda komunalne naknade u KM (konvertibilnim markama)

      Mjesećni obračun se vrši po sljedećoj formuli za zemljište:

      A=Pz x Kz x Kn x Vb gdje je:

      A-mjesećni iznos komunalne naknade u KM,

      Pz-površina zemljišta,

      Kz-koeficijent zone iz članka 13.

      Kn-koeficijent namjene iz članka 14.

     Iznos mjesečne komunalne naknade po m dužnom instalacija, utvrđuje se množenjem dužine instalacije  u dužnim metrima sa vrijednosti obračunske jedinice – boda (Vb) u KM.

     Mjesečni obračun se vrši po sljedećoj formuli:

     A= Lm x Vb gdje je:

     A-mjesečni iznos komunalne naknade u KM

     Lm-dužina instalacije u metrima dužnim (m), i

     Vb-vrijednost boda  komunalne naknade u KM (Konvertibilnim markama)

Članak 12.

     Vrijednost obračunske jedinice – boda (Vb) utvrđuje Općinsko vijeće Kiseljak posebnom odlukom najkasnije do 31.prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 13.

     Koeficijent zone iznosi:

- I i II zona                                1,30

- III zona                                   1,10

- IV zona                                   0,60

- V i VI zona                             0,50

Članak 14.

     Koeficijent namjene iznosi:

1.Stambeni i garažni prostor                                                                         1

 1. Prostori državnih, federalnih, kantonalnih i općinskih organa uprave, prostori javnih ustanova, vjerskih organizacija, vojni objekti i ostali prostori organizacije čija je djelatnost neprofitna          1

-Zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti                                              0,5

3.Poslovni prostor                                                                                         1  

   - Zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti                                          0,5

   - Zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za koje je potrebna okolinska dozvola                                                                                                          1                                                                                                         

4.Nadzemne i podzemne instalacije                                                              1,0

     Kod izračunavanja visine komunalne naknade za poslovne prostore koji nisu u funkciji, primjenjivat će se koeficijent namjene koji se primjenjuje za stambeni prostor, do trenutka stavljanja istog u funkciju.

IV NAČIN NAPLATE KOMUNALNE NAKNADE

Članak 15.

     Rješenje o komunalnoj naknadi za svakog obveznika koji posjeduje poslovne prostore i nadzemne i podzemne instalacije donosi Služba  općine  Kiseljak najdalje do 31.03.tekuće godine.

     Rješenje o komunalnoj naknadi za stambene i garažne prostore izdaje se jedanput, plačanje se vrši kako je utvrđeno člankom 17.stavak 2, a važi do promjene načina obračuna naknade.

     Ukoliko općinsko vijeće Kiseljak izvrši promjenu vrijednosti obračunske vrijednosti – boda (Vb), Služba  donosi novo rješenje za svakog obveznika.

Članak 16.

    Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveza plaćanja komunalne naknade mjesećno.

     Protiv rješenja o komunalnoj naknadi može se uložiti žalba Povjerenstvu za žalbe Općinskog vijeća Kiseljak u roku od 15.(petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Članak 17.

     Komunalna naknada plaća se najkasnije do 10. (desetog) dana tekućeg mjeseca, za protekli mjesec.

     Izuzetno, može se rješenjem nadležne službe  utvrditi da pojedini obveznici plaćaju naknadu tromjesečno, polugodišnje ili čitav iznos za cijelu godinu ako se time postiže veća efikasnost i ekonomičnost naplate.

     Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana narednog mjeseca od početka korištenje prostora ili zemljišta

 

Članak 18.

     Kontrolu naplate komunalne naknade kao i pokretanje postupka prisilne naplate vrši Služba za financije,proračun i poslove riznice i općinski inspektor za komunalne poslove, lokalne putove I zaštitu okoliša.

V NAČIN OSLOBAĐANJA OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

                                                                   Članak 19.

     Obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor mogu se privremeno osloboditi obveze plaćanja naknade za vrijeme dok obveznik prima stalnu osnovnu novčanu pomoć (socijalnu pomoć) od Službe za socijalnu skrb općine Kiseljak.

     Rješenje o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade donosi Služba , na temelju dokaza o postojanju navedenog statusa.

     Rješenje se donosi za tekuću kalendarsku godinu.

     Za svaku kalendarsku godinu podnosi se novi zahtjev i potrebna dokumentacija za oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade.

VI KAZNENE ODREDBE

                                                                   Članak 20.

     Novčanom kaznom od 200,00 KM do 700,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik komunalne naknade ako sukladno članku 7. ove Odluke ne prijavi sve promjene na prostorima i površinama u vlasništvu ili ako prijavi netočne podatke.

     Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 KM.

                                                                   Članak 21.

     Novčanom kaznom od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik koji sukladno članku 10.stavak 1.ove Odluke onemogući ovlaštenoj osobi neometano utvrđivanje i kontrolu svih elemenata koji su osnov za utvrđivanje iznosa komunalne   naknade a na osnovu prijave Službe nadležnom komunalnom inspektoru.

     Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba  u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 KM.

     Novčanom kaznom od 200,00 KM kaznit će se i fizička osoba koja obavlja samostalni obrt ako učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

      Služba  i Služba za financije, proračun i poslove riznice, najmanje jedan put godišnje, a po potrebi i češće podnosi informaciju općinskom vijeću Kiseljak i načelniku općine Kiseljak.

                                                                   Članak 23.

     Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o komunalnoj naknadi objavljena u („ Službenom glasniku općine Kiseljak“, broj: 2/14).

Članak 24.

     Ova Odluka stupa na snagu narednog  dana od dana donošenja, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči općine Kiseljak i Službenom glasniku  Općine Kiseljak.

                                                                                

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.