× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Ukupna sredstva : 390 000 KM

natječaj-2.jpg

 

Na temelju članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020 („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                          JAVNI NATJEČAJ

                            za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu

I. Predmet javnog natječaja

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) (Privitak 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. Sredstva

Sredstva za tekući grant “Međunarodna kulturna suradnja” u iznosu od 390.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji “Tekući transferi i grantovi”.

Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje projekata iz oblasti međunarodne kulturne suradnje putem javnog natječaja sukladno kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

III. Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na temelju objavljenog javnog natječaja za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, knjižnice, kinoteke, galerije, kazališta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije znanosti i umjetnosti, likovne i glazbene akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri
b) instituti, udruge i fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture

c) izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Europa.

Subjekti koji imaju pravo apliciranja mogu biti podržani samo s jednim projektom u okviru ovog granta.

IV. Izuzeće 

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije izvršio svoje obveze na temelju zaključenog ugovora sa Ministarstvom u razdoblju do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na temelju natječaja za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog natječaja ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog natječaja za 2018. godinu i čiji su projekti u tijeku, ne mogu aplicirati na javni natječaj za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

V. Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinanciranje projekata koji daju doprinos promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) na međunarodnom planu, sukladno strateškim dokumentima u području kulture u BiH i međunarodnim obvezama, i to kroz:

a) potporu kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u BiH u kojima osim sudionika iz BiH sudjeluju i predstavnici iz najmanje dvije zemlje,

b) projektima predstavljanja kulture izvan granica BiH, odnosno potpora sudjelovanju umjetnika iz BiH na međunarodnim kulturnim manifestacijama,

c) potporu projektima koji se organiziraju i implementiraju s partnerima iz drugih država sukladno potpisanim bilateralnim sporazumima u području kulturete projektima koji se organiziraju i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima BiH sudjeluje,

d) potporu projektima koji su odobreni u okviru EU programa Kreativna Evropa.

Ukoliko jedna od aktivnosti u okviru odobrenog projekta obuhvaća troškove hrane i pića ti troškovi ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt dok troškovi taksi usluga, goriva te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).
Projekti s kojima se aplicira iz članka 6. stavak 1.  Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020., moraju biti jednogodišnji.

V. Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

a) Kvalitet projekta i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva u međunarodnim okvirima, sukladno Strategiji kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1) promociju kulture Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu

2) sudjelovanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama

3) implementaciju međunarodnih sporazuma i programa suradnje potpisanih u području kulture

4) afirmaciju umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika

5) sudjelovanje u programima Europske unije i programima regionalne suradnje

b) Financijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine,do sada ostvarena suradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i europskim mrežama i asocijacijama.
c) Održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta.
d) Izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja.
e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usuglašenost predviđenih troškova s ukupnim proračunom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Privitak 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvaćaju:

a) tematske kriterije
b) financijske i operativne kapacitete aplikanta
c) relevantnost projekta
d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti

e) održivost aktivnosti i ciljevate
f) proračun i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VIIPotrebna dokumentacija i način dostavljanja 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu, obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)              aplikacijski obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 1), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja projekta ( original)

b)             financijski plan projekta, na obrascu za proračun koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 2), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta (original)

c)              aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili preslika ovjerena od strane nadležnog organa)

d)             statut, samo za podnositelje projekta iz članka 4. stavak (1) točke b) Odluke o kriterijima ( tj. institute, udruge, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture), a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( preslika ovjerena pečatom podnositelja projekta)

e)              uvjerenje o poreznoj registraciji podnositelja projekta (identifikacijski broj) (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

f)              rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdano od strane nadležnog zavoda za statistiku (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

g)             zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog računa podnositelja projekta (proračunski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj proračunske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) – (original ili preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

h)             zvaničan dokument banke iz kojega je vidljivo da transakcijski račun podnositelja projekta nije blokiran, ne stariji od 30 dana (original)

i)               subjekti koji su proračunski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original)

j)               godišnji obračun o poslovanju podnositelja projekta za 2019. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predan i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF-a), odnosno Financijsko informatičke agencije (FIA) (preslika)

k)             izjava podnositelja projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta (original).

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se u zatvorenoj omotnici ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

“Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo”.

Javni natječaj je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kojemu je objavljen natječaj bit će prihvaćena, a koja stigne nakon zatvaranja natječaja neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

VIIIOSTALE NAPOMENE

Odluka o raspodjeli sredstava

Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za tekući grant “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o raspodjeli sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Obavještenja

Podnositelji, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Podnositelji, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obaviještenim objavljivanjem Odluke o raspodjeli sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će s korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o raspodjeli sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektroničkim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Revidirani proračun usuglašen s odobrenim sredstvima. Revidirani proračun projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja revidiranog proračuna dopušteno je mijenjanje iznosa po proračunskim linijama, ali ne i mijenjanje proračunskih linija.

Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstavate je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

Ukoliko korisnik sredstava u tijeku realizacije projekta ustanovi da nije u mogućnosti u rokovima iz ugovora završiti odobreni projekt, o tome je dužan u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo i navesti opravdane razloge.

Ministarstvo, na molbu korisnika sredstava, može dati suglasnost za produženje roka realizacije projekta makismalno do šest mjeseci, ukoliko korisnik uputi molbu najmanje 30 dana ranije od datuma završetka projekta.

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavu opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti sukladno zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-financijskim dokazima.

Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruge, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obvezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva sukladno Instrukciji Ministarstva o obvezi primjene Zakona o javnim nabavama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvješća o utrošku sredstava 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvješća o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativno izvješće (Privitak 5) i Obrascu za financijsko izvjeće (Privitak 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnik sredstava koji podliježe obvezi dostavljanja nalaza neovisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativno i financijsko izvješće.

Financijsko izvješće obvezno sadrži preslike originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje. Narativno izvješće sadrži fotografije, izvješća medija, zapisnike i slično.

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove neovisne revizije mogu planirati u okviru proračuna projekta s kojim apliciraju na natječaj.

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvješće o utrošku sredstava sukladno odredbama Odluke o kriterijima,Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.

Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.

Svi privici navedeni u javnom natječaju mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

Aplikacijski obrazac (Privitak 1)

Obrazac za proračun (Privitak 2)

Izjava (Privitak 3)

Evaluacijski obrazac (Privitak 4)

Obrazac za narativno izvješće (Privitak 5)

Obrazac za financijsko izvješće (Privitak 6)

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu (Privitak 7)

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Ukupna sredstva : 390 000 KM

natječaj-2.jpg

 

Na temelju članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020 („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                          JAVNI NATJEČAJ

                            za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu

I. Predmet javnog natječaja

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) (Privitak 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. Sredstva

Sredstva za tekući grant “Međunarodna kulturna suradnja” u iznosu od 390.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji “Tekući transferi i grantovi”.

Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje projekata iz oblasti međunarodne kulturne suradnje putem javnog natječaja sukladno kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

III. Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na temelju objavljenog javnog natječaja za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, knjižnice, kinoteke, galerije, kazališta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije znanosti i umjetnosti, likovne i glazbene akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri
b) instituti, udruge i fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture

c) izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Europa.

Subjekti koji imaju pravo apliciranja mogu biti podržani samo s jednim projektom u okviru ovog granta.

IV. Izuzeće 

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije izvršio svoje obveze na temelju zaključenog ugovora sa Ministarstvom u razdoblju do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na temelju natječaja za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog natječaja ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog natječaja za 2018. godinu i čiji su projekti u tijeku, ne mogu aplicirati na javni natječaj za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

V. Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinanciranje projekata koji daju doprinos promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) na međunarodnom planu, sukladno strateškim dokumentima u području kulture u BiH i međunarodnim obvezama, i to kroz:

a) potporu kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u BiH u kojima osim sudionika iz BiH sudjeluju i predstavnici iz najmanje dvije zemlje,

b) projektima predstavljanja kulture izvan granica BiH, odnosno potpora sudjelovanju umjetnika iz BiH na međunarodnim kulturnim manifestacijama,

c) potporu projektima koji se organiziraju i implementiraju s partnerima iz drugih država sukladno potpisanim bilateralnim sporazumima u području kulturete projektima koji se organiziraju i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima BiH sudjeluje,

d) potporu projektima koji su odobreni u okviru EU programa Kreativna Evropa.

Ukoliko jedna od aktivnosti u okviru odobrenog projekta obuhvaća troškove hrane i pića ti troškovi ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt dok troškovi taksi usluga, goriva te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).
Projekti s kojima se aplicira iz članka 6. stavak 1.  Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020., moraju biti jednogodišnji.

V. Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

a) Kvalitet projekta i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva u međunarodnim okvirima, sukladno Strategiji kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1) promociju kulture Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu

2) sudjelovanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama

3) implementaciju međunarodnih sporazuma i programa suradnje potpisanih u području kulture

4) afirmaciju umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika

5) sudjelovanje u programima Europske unije i programima regionalne suradnje

b) Financijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine,do sada ostvarena suradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i europskim mrežama i asocijacijama.
c) Održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta.
d) Izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja.
e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usuglašenost predviđenih troškova s ukupnim proračunom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Privitak 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvaćaju:

a) tematske kriterije
b) financijske i operativne kapacitete aplikanta
c) relevantnost projekta
d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti

e) održivost aktivnosti i ciljevate
f) proračun i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VIIPotrebna dokumentacija i način dostavljanja 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu, obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)              aplikacijski obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 1), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja projekta ( original)

b)             financijski plan projekta, na obrascu za proračun koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 2), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta (original)

c)              aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili preslika ovjerena od strane nadležnog organa)

d)             statut, samo za podnositelje projekta iz članka 4. stavak (1) točke b) Odluke o kriterijima ( tj. institute, udruge, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture), a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( preslika ovjerena pečatom podnositelja projekta)

e)              uvjerenje o poreznoj registraciji podnositelja projekta (identifikacijski broj) (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

f)              rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdano od strane nadležnog zavoda za statistiku (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

g)             zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog računa podnositelja projekta (proračunski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj proračunske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) – (original ili preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

h)             zvaničan dokument banke iz kojega je vidljivo da transakcijski račun podnositelja projekta nije blokiran, ne stariji od 30 dana (original)

i)               subjekti koji su proračunski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original)

j)               godišnji obračun o poslovanju podnositelja projekta za 2019. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predan i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF-a), odnosno Financijsko informatičke agencije (FIA) (preslika)

k)             izjava podnositelja projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta (original).

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se u zatvorenoj omotnici ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

“Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo”.

Javni natječaj je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kojemu je objavljen natječaj bit će prihvaćena, a koja stigne nakon zatvaranja natječaja neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

VIIIOSTALE NAPOMENE

Odluka o raspodjeli sredstava

Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za tekući grant “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o raspodjeli sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Obavještenja

Podnositelji, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Podnositelji, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obaviještenim objavljivanjem Odluke o raspodjeli sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će s korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o raspodjeli sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektroničkim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Revidirani proračun usuglašen s odobrenim sredstvima. Revidirani proračun projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja revidiranog proračuna dopušteno je mijenjanje iznosa po proračunskim linijama, ali ne i mijenjanje proračunskih linija.

Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstavate je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

Ukoliko korisnik sredstava u tijeku realizacije projekta ustanovi da nije u mogućnosti u rokovima iz ugovora završiti odobreni projekt, o tome je dužan u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo i navesti opravdane razloge.

Ministarstvo, na molbu korisnika sredstava, može dati suglasnost za produženje roka realizacije projekta makismalno do šest mjeseci, ukoliko korisnik uputi molbu najmanje 30 dana ranije od datuma završetka projekta.

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavu opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti sukladno zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-financijskim dokazima.

Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruge, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obvezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva sukladno Instrukciji Ministarstva o obvezi primjene Zakona o javnim nabavama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvješća o utrošku sredstava 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvješća o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativno izvješće (Privitak 5) i Obrascu za financijsko izvjeće (Privitak 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnik sredstava koji podliježe obvezi dostavljanja nalaza neovisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativno i financijsko izvješće.

Financijsko izvješće obvezno sadrži preslike originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje. Narativno izvješće sadrži fotografije, izvješća medija, zapisnike i slično.

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove neovisne revizije mogu planirati u okviru proračuna projekta s kojim apliciraju na natječaj.

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvješće o utrošku sredstava sukladno odredbama Odluke o kriterijima,Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.

Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.

Svi privici navedeni u javnom natječaju mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

Aplikacijski obrazac (Privitak 1)

Obrazac za proračun (Privitak 2)

Izjava (Privitak 3)

Evaluacijski obrazac (Privitak 4)

Obrazac za narativno izvješće (Privitak 5)

Obrazac za financijsko izvješće (Privitak 6)

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu (Privitak 7)

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.