× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
 • RAD NA NEODREĐENO VRIJEME

3-1.jpg

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije („Službene novine ŽSB/SBŽ, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanske županije („Službene novine SBŽ/ŽSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17 i 12/18), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBŽK/ŽSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-02-59/20 i broj: 01-02-02-60/20 od 16.12.2020. godine direktor uz suglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBŽ/ŽSB

I

Voditelj Odjela za internu reviziju na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: a) VSS–VII stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,

 1. b) minimalno pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz točke a), od čega minimalno tri godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi s trezorskim poslovanjem ili financijsko-računovodstvenim poslovima,
 2. c) certifikat internog revizora u javnom sektoru,
 3. d) poznavanje rada na računaru,
 4. e) poznavanje engleskog jezika i
 5. f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi članka 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u F BiH.

Opis poslova prorisan Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 47/08 i 101/16) i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe. 

II

Interni revizor na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: a) VSS – VII stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,

 1. b) minimalno tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz točke a),
 2. c) certifikat internog revizora u javnom sektoru,
 3. d) poznavanje rada na računaru,
 4. e) poznavanje engleskog jezika i
 5. f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi članka 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u F BiH.

Opis poslova prorisan Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 47/08 i 101/16) i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe.

III

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete navedene u natječaju bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

IV

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu s posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji regulira navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

V

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafirafira):

 • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
 • Biografija,
 • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
 • Dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Dokaz o certificiranom internom revizoru u javnom sektoru izdat od strane Federalnog ministarstva financija,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • Izjava kandidata ovjerenu kod nadležnog organa da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
 • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

VI

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBŽ/ŽSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB.

VII

Natječaj se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave s potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Natječaja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete sadržane u natječaju neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBŽ/ŽSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ s naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB 030/518-764.

Broj: 01-30-1-711/21

Datum, 06.05.2021. godine

v.d. zamjenik ravnatelja            v.d. direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.

Notra.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
 • RAD NA NEODREĐENO VRIJEME

3-1.jpg

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanske županije („Službene novine ŽSB/SBŽ, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanske županije („Službene novine SBŽ/ŽSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17 i 12/18), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBŽK/ŽSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-02-59/20 i broj: 01-02-02-60/20 od 16.12.2020. godine direktor uz suglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBŽ/ŽSB

I

Voditelj Odjela za internu reviziju na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: a) VSS–VII stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,

 1. b) minimalno pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz točke a), od čega minimalno tri godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi s trezorskim poslovanjem ili financijsko-računovodstvenim poslovima,
 2. c) certifikat internog revizora u javnom sektoru,
 3. d) poznavanje rada na računaru,
 4. e) poznavanje engleskog jezika i
 5. f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi članka 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u F BiH.

Opis poslova prorisan Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 47/08 i 101/16) i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe. 

II

Interni revizor na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uvjeti: a) VSS – VII stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,

 1. b) minimalno tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz točke a),
 2. c) certifikat internog revizora u javnom sektoru,
 3. d) poznavanje rada na računaru,
 4. e) poznavanje engleskog jezika i
 5. f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi članka 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u F BiH.

Opis poslova prorisan Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 47/08 i 101/16) i Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe.

III

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete navedene u natječaju bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

IV

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu s posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji regulira navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

V

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafirafira):

 • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
 • Biografija,
 • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
 • Dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Dokaz o certificiranom internom revizoru u javnom sektoru izdat od strane Federalnog ministarstva financija,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • Izjava kandidata ovjerenu kod nadležnog organa da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
 • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

VI

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBŽ/ŽSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB.

VII

Natječaj se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave s potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Natječaja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete sadržane u natječaju neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBŽ/ŽSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ s naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBŽ/ŽSB 030/518-764.

Broj: 01-30-1-711/21

Datum, 06.05.2021. godine

v.d. zamjenik ravnatelja            v.d. direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.

Notra.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.