× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda temeljen na naknadnom priređivanju igara na sreću raspoređen je na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

Na temelju članka 7. Zakon o igrama na sreću (članak 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele prihoda ostvarenih na temelju naknadnog priređivanja igara na sreću („Službene novine“) Federacije BiH “, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda temeljen na naknadnom priređivanju igara na sreću raspoređen je na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s povećanjem sredstava za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo sudjelovanje

Pravo sudjelovanje na ovom javnom natječaju ima udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima / programima koji će se realizirati u 2019. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinijeti projektima i programima za ostvarivanje javnog interesa u određenim granicama (broj korisnika, realiziranih programa, ostvarenih i predviđenih socijalnih učinaka i sl.),
 2. povezati predložene projekte i programe s prethodnim aktivnostima ili humanitarne organizacije,
 3. , . \ t
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizaciju projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenja rezultata i ocjene uspješnosti projekta,
 6. preporuka stručnjaci ili nadležne institucije iz oblasti u kojima je projekat ili program pripremljen,
 7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanje u financiranju projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna lokalne samouprave i drugi resursi).

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno čl. izrada prijedloga raspodjele kandidatskih projekata i programa iz oblasti „promoviranja kulture“ i „promicanje razvoja profesionalnog sporta s povećanjem sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

 1. poseban značaj projekta / programa za kulturu i kulturnu baštinu,
 2. projekt / program isključivo doprinosi kulturi, zaštiti i njegovanju kulturne baštine,
 3. doprinosu projekta / programa očuvanja i promoviranja kulture i kulturnih baština,
 4. kontinuitet projekata / programa,
 5. aplikant je registriran za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture,
 6. aplikant je organizator projekta / programa s kojim aplicira.

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s povećanjem sredstava za naglašavanje sportskih rezultata“:

 1. doprinos projektima / programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH,
 2. kontinuitet projekata / programa,
 3. aplikant je registriran za obavljanje djelatnosti iz područja sporta,
 4. aplikant je organizator projekta / programa s kojim aplicira.

Prilikom izrade rang liste korisnika za dodjelu sredstava, prednost će imati projekti predloženi od strane onih aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja čije se financiranje predlaže ovim Javnim natječajem.

Projekti i programi koji će biti predloženi od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta podržat će se u skladu s financijskim mogućnostima, odnosno, u maksimalnoj vrijednosti do 20.000,00 KM po korisniku.

Obavezna dokumentacija:  Aplikant je dužan da prilikom prijave na Javni natječaj priloži sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. aktualni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, a ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija),
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (original ili ovjerena kopija),
 3. potvrda od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran da se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja,
 4. rješenje o razvrstavanju - klasifikaciji djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 5. bilanca stanja i uspjeh za 2018. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija), s izuzećem udruge i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 6. dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog razdoblja, bez obzira na od koga se dobiva (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima iz stranih financija, fotografija ili svjedoka o povezanosti aplikacija s realiziranim projektima / programima, članovima, tiskarskim materijalom ili propagandnim materijalom ),
 7. detaljan opis projekta sa detaljnim financijskim planom,
 8. plan rada udruge za 2019. godinu.

Dodatna dokumentacija koja će se odnositi na posebne kriterije biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti:

Za „Promoviranje kulture“:                                                                            - preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o važnosti programa / projekta s kojim se aplicira na području kulture i zaštite kulture i njegovanja kulturnih baština Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija),

- potvrda resornog županijskog ministarstva ili općine da je program / projekt koji se održava najmanje tri puta (izvorni ili ovjerena kopija).

                 -  Za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s  

                   povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske  

                   rezultate „:

                

                  -suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  

                   međunarodno natjecanje u BiH, au skladu sa člankom 54. Zakona o

                   sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, br. 27/08, 102/09 i

                   66/16), (ovjerena kopija).

prijavni obrazac

                

Svaki podnositelj zahtjeva može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedinih oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuje javni natječaj za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:            

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa 
Ul. Obala Maka Dizdara br.
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenu kuverti sa napomenom:  „Za Javni natječaj - sredstva ostvarena na temelju naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je  01.04.2019. GODINE.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje neće biti dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno - pravno neispravne.
 • Aplikanti koji nisu dostavljeni financijskom izvješću o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom razdoblju do 31. 12. 2018. godine ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine i njihove prijave biti razmatrane.
 • Prijave aplikanata koji dostave ugovore s bankom ili karticom deponiranih potpisa, umjesto orginalne potvrde od banke koja se vidi broj transakcijskog računa, bit će formalno - pravno neispravne.
 • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe moraju se dostaviti u pisanoj formi u ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspiju kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika stranih institucija, Odlukom o raspodjeli sredstava korisnicima sa listom korisnika, donosi Vlada Federacije BiH i bit će objavljena u Službenim novinama Federacija BiH i na web portalu Ministarstva.
NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Ecos

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda temeljen na naknadnom priređivanju igara na sreću raspoređen je na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

Na temelju članka 7. Zakon o igrama na sreću (članak 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele prihoda ostvarenih na temelju naknadnog priređivanja igara na sreću („Službene novine“) Federacije BiH “, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda temeljen na naknadnom priređivanju igara na sreću raspoređen je na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s povećanjem sredstava za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo sudjelovanje

Pravo sudjelovanje na ovom javnom natječaju ima udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima / programima koji će se realizirati u 2019. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinijeti projektima i programima za ostvarivanje javnog interesa u određenim granicama (broj korisnika, realiziranih programa, ostvarenih i predviđenih socijalnih učinaka i sl.),
 2. povezati predložene projekte i programe s prethodnim aktivnostima ili humanitarne organizacije,
 3. , . \ t
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizaciju projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenja rezultata i ocjene uspješnosti projekta,
 6. preporuka stručnjaci ili nadležne institucije iz oblasti u kojima je projekat ili program pripremljen,
 7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanje u financiranju projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna lokalne samouprave i drugi resursi).

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno čl. izrada prijedloga raspodjele kandidatskih projekata i programa iz oblasti „promoviranja kulture“ i „promicanje razvoja profesionalnog sporta s povećanjem sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

 1. poseban značaj projekta / programa za kulturu i kulturnu baštinu,
 2. projekt / program isključivo doprinosi kulturi, zaštiti i njegovanju kulturne baštine,
 3. doprinosu projekta / programa očuvanja i promoviranja kulture i kulturnih baština,
 4. kontinuitet projekata / programa,
 5. aplikant je registriran za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture,
 6. aplikant je organizator projekta / programa s kojim aplicira.

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s povećanjem sredstava za naglašavanje sportskih rezultata“:

 1. doprinos projektima / programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH,
 2. kontinuitet projekata / programa,
 3. aplikant je registriran za obavljanje djelatnosti iz područja sporta,
 4. aplikant je organizator projekta / programa s kojim aplicira.

Prilikom izrade rang liste korisnika za dodjelu sredstava, prednost će imati projekti predloženi od strane onih aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja čije se financiranje predlaže ovim Javnim natječajem.

Projekti i programi koji će biti predloženi od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta podržat će se u skladu s financijskim mogućnostima, odnosno, u maksimalnoj vrijednosti do 20.000,00 KM po korisniku.

Obavezna dokumentacija:  Aplikant je dužan da prilikom prijave na Javni natječaj priloži sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. aktualni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, a ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija),
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (original ili ovjerena kopija),
 3. potvrda od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran da se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja,
 4. rješenje o razvrstavanju - klasifikaciji djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 5. bilanca stanja i uspjeh za 2018. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija), s izuzećem udruge i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 6. dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog razdoblja, bez obzira na od koga se dobiva (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima iz stranih financija, fotografija ili svjedoka o povezanosti aplikacija s realiziranim projektima / programima, članovima, tiskarskim materijalom ili propagandnim materijalom ),
 7. detaljan opis projekta sa detaljnim financijskim planom,
 8. plan rada udruge za 2019. godinu.

Dodatna dokumentacija koja će se odnositi na posebne kriterije biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti:

Za „Promoviranje kulture“:                                                                            - preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o važnosti programa / projekta s kojim se aplicira na području kulture i zaštite kulture i njegovanja kulturnih baština Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija),

- potvrda resornog županijskog ministarstva ili općine da je program / projekt koji se održava najmanje tri puta (izvorni ili ovjerena kopija).

                 -  Za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s  

                   povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske  

                   rezultate „:

                

                  -suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  

                   međunarodno natjecanje u BiH, au skladu sa člankom 54. Zakona o

                   sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, br. 27/08, 102/09 i

                   66/16), (ovjerena kopija).

prijavni obrazac

                

Svaki podnositelj zahtjeva može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedinih oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuje javni natječaj za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:            

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa 
Ul. Obala Maka Dizdara br.
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenu kuverti sa napomenom:  „Za Javni natječaj - sredstva ostvarena na temelju naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je  01.04.2019. GODINE.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje neće biti dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno - pravno neispravne.
 • Aplikanti koji nisu dostavljeni financijskom izvješću o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnom razdoblju do 31. 12. 2018. godine ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine i njihove prijave biti razmatrane.
 • Prijave aplikanata koji dostave ugovore s bankom ili karticom deponiranih potpisa, umjesto orginalne potvrde od banke koja se vidi broj transakcijskog računa, bit će formalno - pravno neispravne.
 • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe moraju se dostaviti u pisanoj formi u ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspiju kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika stranih institucija, Odlukom o raspodjeli sredstava korisnicima sa listom korisnika, donosi Vlada Federacije BiH i bit će objavljena u Službenim novinama Federacija BiH i na web portalu Ministarstva.

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.