× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Agro centar
Ecos
kiseljak open

Krajnji rok za prijave: 29.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
I Komisija
1/01 Šef Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana

II Komisija
1/02 Stručni savjetnik za servisiranje vanjskog duga
1/03 Stručni savjetnik za finansije i kontrolu programa i projekata IPA
1/04 Viši stručni saradnik za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva finansija i trezora BiH, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Ministarstvu finansija i trezora

Bosne i Hercegovine

 

 

 

I Komisija

1/01 Šef Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana

 

II Komisija

1/02 Stručni savjetnik za servisiranje vanjskog duga

1/03 Stručni savjetnik za finansije i kontrolu programa i projekata IPA

1/04 Viši stručni saradnik za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH

 

 

SEKTOR ZA ODNOSE SA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

Odsjek za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana

1/01 Šef Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi i koordinira rad Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana i odgovoran je za organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti odsjeka, raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike i daje bliže upute o načinu obavljanja tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika ministra o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova predlažući mjere za njihovo rješavanje, postupa prema nalozima pomoćnika ministra i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka. Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Odsjeku. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS – ekonomski fakultet, VII stepen, ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 odnosno 240 ECTS bodova; najmanje 4 godina radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,99 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA JAVNI DUG

Odsjek za servisiranje vanjskog duga

1/02 Stručni savjetnik za servisiranje vanjskog duga

Opis poslova i radnih zadataka: Inicira, odnosno učestvuje u pripremi zakona, drugih propisa i općih akata iz područja vanjskog zaduženja i otplate vanjskog duga; analizira postojeća postupanja i procedure izvršavanja aktivnosti servisiranja vanjskog duga, prati implementaciju zaključenog agentskog ugovora o servisiranju vanjskog duga sa Centralnom bankom BiH, te daje prijedloge za izmjene, dopune i unapređenja istih; prati realizaciju godišnjih planova otplate vanjskog duga na dnevnoj osnovi, te sarađuje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta, kao i direktnim korisnicima kredita po pitanju usaglašavanja i realizacije plaćanja obaveza, sa CBBH, UIO; izrađuje kvartalne planova dinamike osiguranja sredstava za servisiranje vanjskog duga sa jedinstvenog računa UIO/UNO i prati njihovu realizaciju; poduzima potrebne aktivnosti s ciljem pravovremenog osiguranja sredstava za servisiranje obaveza, uključujući i pokretanje zakonom utvrđenih rezervnih mjera i prati realizaciju i efekte investiranja (oročavanja) sredstava u okviru računa za servis vanjskog duga; ocjenjuje i analizira izvršenje budžeta u dijelu koji se odnosi na servisiranje vanjskog duga; te izrađuje kvartalne, polugodišnje i godišnje Informacije o izvršenom servisiranju vanjskog duga, koje čine sastavni dio izvještaja o izvršenju budžeta Institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH; izrađuje informacije, analize i izvještaje vezano za stvarno izvršeno servisiranje obaveza vanjskog duga; učestvuje u pripremi informativnih, analitičkih i drugih materijala iz područja vanjskog duga i otplate vanjskog duga; učestvuje u izradi godišnjeg, polugodišnjeg i kvartalnih programa rada i izvještaja o radu Sektora iz nadležnosti Odsjeka. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS – ekonomski fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SEKTOR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IPA (CJFU)

Odsjek za finansije i računovodstvo programa i projekata IPA

1/03 Stručni savjetnik za finansije i kontrolu programa i projekata IPA

Opis poslova i radnih zadataka: Odobrava i realizuje zahtjeve za plaćanja i nadopune na podračune, te prati stanje kamata na svakom podračunu, u sistemu indirektnog upravljanja programima i projektima IPA priprema dokumentaciju i zahtjeve za transfere s računa Državnog fonda na podračune za programe pomoći kojima upravlja Sektor te vrši mjesečno izvještavanje (cash flow) i vodi evidenciju o stanjima na računima i podračunima, vrši kontrolu zahtijeva za plaćanje u smislu kompatibilnosti s ugovorima, prihvatljivost i kompletnost podnijetih dokumenata, ispravnost pomoćnih dokumenata, sačinjava izvještaje u propisanim formama o iskorištenim sredstvima i vodi evidencije o istim, priprema prateću dokumentaciju uz naloge za plaćanje, inicira plaćanja ugovaračima, učestvuje u pripremi redovnih računovodstvenih izvještaja i analizira stanje u području te predlaže mjere za unaprijeđenje rada, kontroliše troškove i obavlja poslove kontrolora troškova za projekte partnera iz BIH za koje ga zaduži rukovodilac odsjeka, vrši kontrolu administrativne, tehničke i finansijske ispravnosti finansijskog izvještaja i pripadajuće dokumentacije i priprema Izjavu o odobrenim troškovima za izdavanje. Vrši i kontrolu stanja na licu mjesta u skladu sa utvrđenim planom posjeta, kontroliše kvalitetu Izjava o odobrenim troškovima u smislu ispravnosti u odnosu na popratnu dokumentaciju o nastalim troškovima i u odnosu na poštivanje programskih i internih radnih procedura, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Zadužuje ga pomoćnik ministra u skladu sa članom 4. stav (1) Odluke o uspostavi sistema kontrole za programe teritorijalne saradnje („Sluzbeni glasnik BiH“, broj 55/16). Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS – ekonomski fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova; 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA PROVEDBU SUKCESIJE BIVŠE SFRJ I UPRAVLJANJE IMOVINOM BIH

Odsjek za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH

1/04 Viši stručni saradnik za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi propisa iz područja državne imovine; učestvuje u pripremi i izradi mišljenja po određenim pitanjima korištenja i upravljanja imovinom institucija Bosne i Hercegovine; učestvuje u pripremi informacija i analiza u vezi upravljanja imovinom institucija Bosne i Hercegovine; učestvuje u izradi finansijskih i drugih aranžmana i predlaže procedure za realizaciju poslova upravljanja imovinom institucija Bosne i Hercegovine; inicira aktivnosti na zaštiti imovine institucija Bosne i Hercegovine, predlaže odgovarajuće mjere i radnje. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS – ekonomski ili pravni fakultet, VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 odnosno 240 ECTS bodova; najmanje 2 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se dvije Komisije za izbor i to:

I Komisija za izbor državnog službenika za radno mjesto označeno brojem 1/01;

II Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 1/02, 1/03, 1/04.

 

Kandidat koji se želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne komisije za izbor, dostavlja jednu prijavu na kojoj označava pozicije na koje se želi prijaviti s ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu oglasa. Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija, onda dostavlja odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama, a uz svaku prijavu dostavlja se ovjerena fotokopija tražene dokumentacije za svaku komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

- dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

- uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

- dokaza o traženom nivou znanju rada na računaru;

- dokaza o traženom nivou znanja engleskog jezika.

II Svojeručno potpisan:

- popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

- U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

- U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

- Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 29.03.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 prijavni obrazac

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.