• LEDA 2

opcina kiseljak logo

 Načelnik općine Kiseljak raspisuje Javni natječaj za prijem namještenika u Jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak na neodređeno vrijeme, i to za sljedeću poziciju:

- Viši referent – Vatrogasac, na neodređeno vrijeme u Službi za civilnu zaštitu– 3 (tri) izvršitelja
- Referent – Vatrogasac, na neodređeno vrijeme u Službi za civilnu zaštitu- 1 (jedan) izvršitelj

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/
Srednjobosansko kanton
Općina Kiseljak
Općinski Načelnik
Broj:01-34-566/19
Kiseljak,12. 2. 2019. godine

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 49/06), članka 39. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 3/09), članka 23. Zakona o namještenicima F BiH (Sl. novine F BiH br.49/05) u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kiseljak br.01-02-2830/18 od 30. 11. 2018. godine, Načelnik općine Kiseljak raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem namještenika u Jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak
na neodređeno vrijeme

I Načelnik općine Kiseljak raspisuje javni natječaj za prijem namještenika na neodređeno vrijeme i to za sljedeću poziciju:
1. Viši referent - Vatrogasac, na neodređeno vrijeme u Službi za civilnu zaštitu– 3 (tri) izvršitelja
2. Referent – Vatrogasac, na neodređeno vrijeme u Službi za civilnu zaštitu- 1 (jedan) izvršitelj

II Uvjeti za obavljanje poslova:
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:
1. -SSS, IV stupanj, 10 mjeseci radnog iskustva u struci po stjecanju diplome, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.
2. SSS III stupanj, 10 mjeseci radnog iskustva u struci po stjecanju diplome, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.

Opis poslova:

1. Viši referent – Vatrogasac
- Gasi požar i spašavaju ljude i materijalna dobra ugrožena požarom i
eksplozijom na otvorenom prostoru, šumske požare, požare na građevinama i materijalnim
dobrima svih vlasnika i korisnika gdje se god požar pojavi;
- pruža tehničku pomoć u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u prometu
(cestovni, željeznički, zračni, pomorski, jezerski i riječni), poplavama, spašavanja s visina I drugim akcidentnim situacijama i nesrećama u kojima vatrogasna postrojba može pomoći u spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara;
- sudjeluje u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija koje se odrede u planu zaštite od požara općine, grada i kantona, a koje mogu
provoditi profesionalne vatrogasne postrojbe;
- pruža odgovarajuću pomoć u spašavanju ljudi i materijalnih dobara pri
postojanju stanja prirodne i druge nesreće.
- Pomaže u organiziranju i neposredno rukovodi akcijom gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
- Organizira evakuaciju ugroženih ljudi, životinja i materijalnih dobara;
- Osigurava isljednim organima tragove koji su od utjecaja za isljeđivanje i utvrđivanje uzroka požara i ukazuje organima na iste;
- Odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu u odjeljenju,
- Odgovara za pravovremeno i zakonito izvršavanje poslova - zadataka vatrogasnog odjeljenja;
- Po izvršenoj intervenciji i gašenju požara ili pružanja pomoći u prirodnim i drugim nesrećama podnosi odgovarajući izvještaj;
- Izvodi nastavu i praktične vježbe sa odjeljenjem;
- Stara se o operativnosti, gotovosti i sposobnosti odjeljenja kao i o ispravnosti vozila MTS-a i aparata za gašenje požara;
- Odgovoran je za disciplinu i urednost vatrogasaca u odjeljenju, vodi dnevnik rada i po potrebi obavlja administrativne poslove u odjeljenju,
- Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i vatrogastva na području općine,
- Vrši loženje uglja u peći, u kotlovnici koja zagrijava prostorije općine.
- Obavlja poslove održavanja čistoće ispred zgrade, odnosno ulaza u zgradu općine, a po potrebi i javnih površina i parkova
- Obavlja po potrebi poslove dostavljanja službene pošte.
- Obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

2. Referent – Vatrogasac

- Gasi požar i spašavaju ljude i materijalna dobra ugrožena požarom i
eksplozijom na otvorenom prostoru, šumske požare, požare na građevinama i materijalnim dobrima svih vlasnika i korisnika gdje se god požar pojavi;
- pruža tehničku pomoć u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u prometu
(cestovni, željeznički, zračni, pomorski, jezerski i riječni), poplavama, spašavanja s visina I drugim akcidentnim situacijama i nesrećama u kojima vatrogasna postrojba može pomoći u spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara;
- sudjeluje u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija koje se odrede u planu zaštite od požara općine, grada i kantona, a koje mogu
provoditi profesionalne vatrogasne postrojbe;
- pruža odgovarajuću pomoć u spašavanju ljudi i materijalnih dobara pri
postojanju stanja prirodne i druge nesreće.
- Pomaže u organiziranju i neposredno rukovodi akcijom gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
- Organizira evakuaciju ugroženih ljudi, životinja i materijalnih dobara;
- Osigurava isljednim organima tragove koji su od utjecaja za isljeđivanje i utvrđivanje uzroka požara i ukazuje organima na iste;
- Odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu u odjeljenju,
- Odgovara za pravovremeno i zakonito izvršavanje poslova - zadataka vatrogasnog
odjeljenja;
- Po izvršenoj intervenciji i gašenju požara ili pružanja pomoći u prirodnim i drugim nesrećama podnosi odgovarajući izvještaj;
- Izvodi nastavu i praktične vježbe sa odjeljenjem;
- Stara se o operativnosti, gotovosti i sposobnosti odjeljenja kao i o ispravnosti vozila MTS-a i aparata za gašenje požara;
- Odgovoran je za disciplinu i urednost vatrogasaca u odjeljenju, vodi dnevnik rada i po potrebi obavlja administrativne poslove u odjeljenju,
- Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i vatrogastva na području općine,
- Vrši loženje uglja u peći, u kotlovnici koja zagrijava prostorije općine.
- Obavlja poslove održavanja čistoće ispred zgrade, odnosno ulaza u zgradu općine, a po potrebi i javnih površina i parkova
- Obavlja po potrebi poslove dostavljanja službene pošte.
- Obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:
- Da su državljani Bosne i Hercegovine
- Da su stariji od 18 godina
- Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta
- Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razina vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- Da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Potrebna dokumentacija:
Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
1. Prijava na javni natječaj sa kontakt podacima
2. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
3. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Izjavu da nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
da nije obuhvačen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
6. Dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca
7. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
8. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći sa pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

IV Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave odnosno do 4. 3. 2019. godine do 09 sati
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na Pisarnicu Općine Kiseljak ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Općina Kiseljak
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja
Bana Josipa Jelačića 41.
71250 Kiseljak
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika
u Općini Kiseljak“
Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

0
0
0
s2sdefault
  • Taxi
  • LEDA

KALENDARBTN1OSMRTICE BTN1NATJECAJIPNT2

  • LEDA

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

+387 (0) 62 349 560

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2019 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17