logonovi

 

btn facebook btn homebtn mobilni

×

Napomena

There is no category chosen or category doesn't contain any items

FMBI: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći

bukvarevic

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica za 2018 godinu

I

Predmet Javnog poziva je odobravanje jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica za 2018. godinu, utvrđenog u razdjelu 32, glava 3201, ekonomski kod 6142 – Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

II

Pravo prijave za dodjelu sredstava iz tačke I Javnog poziva imaju slijedeće kategorije:

- Demobilizirani branioci i bračni partneri umrlih demobiliziranih branilaca;

- Ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja;

- Roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji nemaju druga mjesečna primanja;

- Dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5. stav 4. („Srebrena policijska zvijezda“ i „Srebreni štit“) i stav 5. („Red hrvatskog pletera“) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), koji nemaju druga mjesečna primanja;

- Djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez primanja.

III

Nadoknada za sve kategorije iz tačke II Javnog poziva utvrdit će se u iznosu od 4, 5 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama (u daljem tekstu: OS)

Ukoliko osigurana sredstva budu nedostatna ista će se umanjiti u skladu sa isplatnim koeficijentom, a koji donosi federalni ministar svojim aktom.

Ukoliko osigurana sredstva za lica iz tačke II Javnog poziva ostanu neutrošena, ista će federalni ministar svojim aktom procentualno rasporediti na lica iz tačke II. do konačnog utroška sredstava.

IV

Kriteriji za jednokratnu dodjelu sredstava su:

(1) Pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti nezaposleni demobilizirani branilac ako je prijavljen kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i ako nema mjesečnih novčanih primanja.

(2) Pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti bračni partner umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu ukoliko nisu zasnovali novu bračnu zajednicu, ako su prijavljeni kao nezaposleno lica kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, ukoliko stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i ako nemaju mjesečnih novčanih primanja. Za bračnog partnera umrlog demobiliziranog branioca iznos jednokratne dodjele utvrđuje se na način da se broj mjeseci pripadnosti u OS BiH umrlog demobiliziranog branioca množi sa 4,50 KM.

(3) Ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti, koji izuzev lične invalidnine nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji izuzev porodične invalidnine nemaju drugih mjesečnih primanja, dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5 st. (4) i (5) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), koji nemaju druga novčana primanja.

(4) Djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez primanja;

(5) Smatra se da lice iz st. 1., 2.,3. i 4. ove tačke nema mjesečna novčana primanja ako:

a) nije u radnom odnosu;

b) ne obavlja samostalnu djelatnost ličnim radom;

c) nije uživalac domaće ili inostrane penzije;

d) nije korisnik mjesečnih naknada po federalnim, kantonalnim i općinskim/gradskim propisima, osim lične invalidnine ratnog vojnog invalida ispod 60%, I osim dječijeg dodatka i socijalne pomoći;

e) nema drugih prihoda po osnovu izdavanja u zakup stambenih jedinica ili poslovnih prostora i dr.

V

Obavezna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za dodjelu sredstava je:

1. Ovjerena kopija lične karte i CIPS-ova prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva;

2. Uvjerenje o pripadnosti branilačkoj/braniteljskoj populaciji izdato od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojoj se podnosilac zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji;

3. Potvrda iz općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu da je podnosilac RVI/ porodica poginulog/ dijete bez oba roditelja/ dobitnik najvišeg ratnog priznanja iz člana 5. st. 4 i 5. Zakona;

4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za podnosioca zahtjeva da se u posljednju 1 (jednu) godinu do dana objave Javnog poziva nalazi na evidenciji zavoda kao nezaposleno lice, osim djece bez oba roditelja i roditelja oženjenih šehida i poginulih boraca;

5. Uvjerenje iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora i sl.;

6. Uvjerenje od FZ PIO/MIO da podnosilac zahtjeva nije uživalac domaće ili inozemne penzije;

7. Uvjerenje od kantonalnog organa uprave nadležnog za rad i socijalnu politiku da podnosilac zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih novčanih primanja po federalnim i kantonalnim propisima;

8. Izvod iz matične knjige vjenčanih (za bračne drugove umrlih demobilisanih branilaca);

9. Ovjerena potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva ili kopija tekućeg računa banke podnosioca zahtjeva.

VI

Javni poziv za dodjelu sredstava objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva, i najmanje u jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti široj javnosti.

VII

Federalni ministar rješenjem imenuje komisiju od ukupno 5 (pet) članova za provođenja transfera i to: tri člana od uposlenika Federalnog ministarstva i jednog člana Koordinacije ARBiH i jednog člana Koordinacije HVO-e.

VIII

Inspektorat Federalnog ministarstva će po principu slučajnog uzorka vršiti provjeru dokumentacije za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć.

Federalni ministar će rješenjem utvrditi obavezu povrata dodijeljenih sredstava u slučaju da se putem Inspektorata dokaže da nije bilo osnova za dodjelu (falsifikovana dokumentacija, netačni podaci, prikrivanje činjenica i sl.).

IX

Grupe/Samostalni izvršioci za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze će Odsjecima za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze dostaviti svoje prijedloge za isplatu novčanih sredstava nakon obrađenih zahtjeva.

Prijedlog za dodjelu sredstava za pružanje jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica federalnom ministru dostavlja Komisja iz tačka VII Javnog poziva a na osnovu prijedloga Odsjeka za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.

X

Aplikacioni formular će biti objavljen na WEB stranici Federalnog ministarstva (www.fmbi.gov.ba), a moći će se preuzeti i u Grupama/Samostalni izvršioci za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u općinama.

Zahtjevi (aplikacioni obrazac) po Javnom pozivu podnose se na propisanom obrascu Grupama/Samostalnim izvršiocima za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojima se podnosilac zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji ili putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, ul. Hamdije Čemerlića br 2., 71 000 Sarajevo.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 27.12.2018. godine.

Zahtjevi koji nisu blagovremeni i zahtjevi koji su predati prije raspisivanja javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje, a Federalno ministarstvo nema obavezu vraćanja dostavljene dokumentacije.

Sarajevo, 07.12.2018. godine

artinfo.ba

 

 

flink1flink1flink1

ARTlogofooter2015

Ovaj portal je član Vijeća internet portala u BiH

Copyright 2007-2016 ART company d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

 

designer17